Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie

Zgodnie z art. 28 ust 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Na koncie „Środki trwałe w budowie” ujmuje się wszystkie poniesione nakłady, w związku z nabyciem, wytworzeniem środka trwałego, a w przypadku ulepszenia – wszelkie koszty związane z przebudową, rozbudową, rekonstrukcją i modernizacją środka trwałego lub inwestycji.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, a więc w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Także Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 wskazuje, iż należy dokonać odpisu z tytułu utraty wartości: „Nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości – zarówno w odniesieniu do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, jak i inwestycji, bez względu na to, czy są one dostępne do użytkowania (tzn. gotowe, przystosowane już do użytkowania), czy jeszcze nie.”

Na podstawie prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych w budowie, zarówno maszyn i urządzeń, jak też pozostałych kosztów budowy, można uzyskać wskazanie realnej wartości tych składników majątku w bilansie. Oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie (np. zaniechanie bądź wstrzymanie budowy) jednostka powinna dokonać odpisów aktualizujących.

Fakt ten należy odpowiednio udokumentować – sporządzając na podstawie protokołu z weryfikacji noty księgowe (PK) – zatwierdzone przez głównego księgowego oraz kierownika jednostki.

Skutki trwałej utraty wartości, spowodowane m.in. zaniechaniem budowy, zmianą przyszłego wykorzystania odnosi się w pozostałe koszty operacyjne,

Podstawa prawna
art. 28 ust 7 i 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

Jedna myśl na temat “Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *