Faktura przesłana mailem bez podpisu elektronicznego

W dobie rozwoju komunikacji elektronicznej, szukając oszczędności wielu podatników chciałoby zrezygnować z wysyłania faktur tradycyjną pocztą lub kurierem na rzecz poczty elektronicznej. Takie działanie może jednak być kwestionowane przez organy podatkowe. Problemy mogą dotyczyć zarówno wystawcy faktury (organy mogą próbować zarzucać, że dokument w ogóle nie jest wystawiany za co grożą sankcje z kodeksu karnego skarbowego) jak i odbiorców takich dokumentów (zagrożone w tym przypadku jest prawo do odliczenia podatku naliczonego).

Na uzasadnienie ww. stanowiska organy podatkowe powołują brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów ws. wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej z 14 lipca2005 r. [Rozporządzenie ws. e-faktur]. W ocenie organów podatkowych nie jest możliwe  udostępniania faktur za pomocą strony internetowej lub ich przesłanie w postaci pliku PDF, czy .doc za pośrednictwem poczty e-mail, bez zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Tak przesłane faktury, w ocenie władz skarbowych, nie rodzą skutków prawnych. Zgodnie z utrwalonym poglądem organów podatkowych „Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia dla funkcjonowania faktur w formie elektronicznej (…). Jeśli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazywania faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej muszą zastosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów (…). Tylko bowiem wówczas dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, co ma istotne konsekwencje”.

Wysłanie faktury w inny sposób niż określony w Rozporządzeniu ws. e-faktur jest, zdaniem organów, jedynie „(…) przekazaniem do wiadomości odbiorcy, treści faktury a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT”. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nie jest właściwą praktyką wystawiania faktur elektronicznych, pobieranie tych faktur VAT z serwera podatnika i drukowanie ich, ponieważ przepisy rozporządzeń, a także dyrektywy Unii Europejskiej nie przewidują takiego rozwiązania. Możliwe jest więc przesyłanie e-faktur  jedynie podpisanych podpisem elektronicznym lub korzystanie z systemu EDI. Sąd potwierdził również, że pobrane z serwera faktury nie dają nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego . Podobne stanowisko zaprezentował WSA w Krakowie .

W ocenie autora stanowisko to można uznać za co najmniej dyskusyjne. Wysłanie faktury pocztą e-mail jest bowiem skorzystaniem z narzędzia służącego do przesłania dokumentu – takim samym narzędziem jest przesyłka pocztowa lub kurierska. Podobnie rzecz się ma z udostępnieniem faktur na stronie internetowej. Dlatego też w opinii autora, takie faktury, po ich wydrukowaniu, są zwykłymi, papierowymi fakturami ze wszystkim konsekwencjami takiej kwalifikacji. Jednocześnie taka interpretacja nie stałaby w sprzeczności z przepisami Rozporządzenia ws. e-faktur – np. dotyczącymi przechowywania i udostępnia e-faktur w formie elektronicznej – przesłane e-mailem faktury musiałby być wydrukowane i archiwizowane w tradycyjny sposób gdyż zgodnie z powoływanym rozporządzeniem tylko faktury opatrzone bezpiecznym podpisem lub wystawione w formacie EDI mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur z 14 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 133 poz. 1119).

 \"\"
1. WSA w Warszawie, III SA/Wa 1341/07; podobny wniosek wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach, ośrodek zamiejscowy w Bielsku-Białej, w powoływanej już decyzji z 30 stycznia 2006 r., Sygn. PPB2-4407/I/79/2005;
2. WSA w Krakowie wyrok z 17 marca 2009 r. sygn. I SA/Kr 97/09

Jedna myśl na temat “Faktura przesłana mailem bez podpisu elektronicznego”

  1. w tym przypadku, otrzymującym przychód będzie stowarzyszenie, dla któego z pewnością będzie on wolny od podatku ze wzgl. na przeznaczenie na cele statutowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *