Ewidencja faktury wewnętrznej – VAT należny od przekazania

Wynika to z art. 7 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) Zwrócę uwagę, iż od 1 kwietnia 2011 roku przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących, osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jak czytamy w objaśnieniach zawartych na stronie Ministerstwa Finansów (Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r. 2011.05.04 13:58) nie ma znaczenia cel takiego przekazania, podobnie jak i podmiot na rzecz którego te towary zostaną przekazane. A sam art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje „przykładowe sytuacje”.
Co więcej dalej czytamy w odniesieniu do art. 8 ust. 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Oznacza to, iż w sytuacji gdy podatnik udostępni towary osób wskazanym w przepisie na potrzeby inne niż działalność gospodarcza, to także ma obowiązek obliczyć i odprowadzić VAT należny do urzędu skarbowego.

Tak więc na podstawie faktury wewnętrznej, dokumentujące przekazanie towarów lub użycie tych towarów, które jest opodatkowane wg wyżej wskazanych przepisów należy ująć podatek VAT zapisami:

  • Wn Podatki i opłaty – VAT,
  • Ma VAT należny.

Podatek VAT stanowi zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) koszt uzyskania przychodów ale tylko ten , który dotyczy przekazania na potrzeby reprezentacji i reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *