Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych

Grupa robocza postara się powołać instytucje, promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju. Jest to odpowiedź na sugestie mniejszości, dostrzegających brak takiego typu placówek w Polsce.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej przedyskutowano również stan przygotowań Głównego Urzędu Statystycznego do zrealizowania powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. Biorąc pod uwagę stanowisko mniejszości uwspólniono ostateczną formę pytań o narodowość, które będą stawiane respondentom podczas spisu. Środowiskom mniejszości narodowych i etnicznych zasugerowano możliwość dynamicznego włączenia się w działania informacyjno-promocyjne poprzedzające spis. Główny Urząd Statystyczny chce, by mniejszości etniczne i narodowe zamieszkujące w Polsce wzięły jak najszerzej udział w badaniu.

Komisja Wspólna zaznajomiła się również ze stanem prac grupy roboczej, która w kooperacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopracowuje projekt nowego kierunku na studiach wyższych – Filologii mniejszościowych. Proces przygotowawczy powinien być sfinalizowany jesienią bieżącego roku.

***

Reprezentanci administracji rządowej, mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej), etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), a także przedstawiciele społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim) tworzą Komisję Wspólną

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych daje możliwość wymiany informacji pomiędzy stroną rządową a mniejszościami narodowymi i etnicznymi w naszym kraju. Umożliwia także podejmowanie efektywnych, skoordynowanych działań w celu protekcji, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Stwarza także szansę na dyskusję o działaniach na rzecz poprawy sytuacji tych grup. Trudni się również opiniowaniem aktów prawnych na temat mniejszości narodowych i etnicznych.


MSWiA/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *