Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród wygranych w konkursach internetowych

Co do zasady, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof”), nagrody wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednakże zwolnieniu z opodatkowania podlegają nagrody i wygrane w konkursach oraz grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), a także w konkursach z dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród i wygranych nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof). Innymi słowy, jeżeli wartość wygranej w konkursie nie przekracza 760 zł, a konkurs spełnia określone kryteria, podatek nie jest pobierany. Natomiast gdy wartość nagrody przekracza 760 zł podatek pobierany jest od całości wartości wygranej, a nie od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną z opodatkowania. Ponieważ jest to podatek zryczałtowany, nie można odliczyć żadnych kosztów uzyskania przychodu.
Kwestią, która budzi największe problemy w praktyce są zasady opodatkowania wygranych o wartości poniżej 760 zł  w konkursach, które są organizowane za pośrednictwem Internetu i nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, dziennikarstwa i sportu.  W świetle przytoczonego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, niejasne jest czy Internet powinno się uznać za środek masowego przekazu. W powszechnym rozumieniu pojęcia „środków masowej informacji” z pewnością mieści się Internet. Z powyższego wynikałoby zatem, że nagroda przyznana w konkursie internetowym i nieprzekraczająca kwoty 760 zł również powinna być zwolniona z podatku dochodowego. Jednak organy podatkowe, przywołując literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, uważają, że wskazany w tym przepisie katalog mediów – prasa, radio, telewizja ma charakter zamknięty (np. interpretacja o sygn. IPPB2/415-92/11-5/AK). Ponadto konkurs musi nie tylko być ogłaszany za pośrednictwem środków masowego przekazu, ale ma być również organizowany przez środek masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanej do tzw. mass mediów. Powyższe stanowisko potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dna 12 lipca 2012 r. sygn. I SA/Łd 646/12. Tym samym, jeżeli firma, która nie jest instytucją zaliczaną do tzw. mass mediów czyli nie jest telewizją, wydawnictwem prasowym lub rozgłośnią radiową, organizuje konkurs za pośrednictwem strony internetowej, a pytania nie dotyczą nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, wygrane w takim konkursie, niezależnie od ich wartości, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
A zatem, firmy, które zdecydują się na organizację swoich konkursów za pośrednictwem strony internetowej lub portalu społecznościowego powinny tak formułować pytania, aby zadanie konkursowe dotyczyło nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a wartość nagrody nie powinna przekraczać 760 zł. W przeciwnym wypadku, nagroda będzie opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. A do pobrania zryczałtowanego podatku od wygranych lub nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik dokonujący wypłaty należności czy wydania rzeczy, czyli organizator konkursu. Stąd to na organizatorach konkursu ciąży obowiązek prawidłowego rozstrzygnięcia, czy nagroda wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *