Odliczenie podatku VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych

Należy odpowiedzieć na pytanie czy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów możliwe jest odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia paliwa do tych samochodów. Od 1 stycznia 2011 r. problematyka ta jest uregulowana w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym [Dz. U. z 2010 r. Nr 247 poz. 1652 – ustawa nowelizująca].

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy nowelizującej stanowi, iż ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów). Przepisy ustawy nowelizującej stanowią, iż w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Ponadto, kwestia ta była uregulowana do 31 grudnia 2010 r. w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.  -ustawa o VAT]. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowiło 60% kwoty podatku określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast zgodnie z  art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT, art. 86 ust. 3 ustawy o VAT nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika była  odprzedaż tych samochodów (pojazdów).

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (obecnie art. 4 ustawy nowelizującej) stanowił, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Istnieją podstawy by twierdzić, iż ograniczenie to nie dotyczyło samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT. W konsekwencji, zakaz odliczania podatku przy zakupie paliwa wynikający z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, nie odnosił się do paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów, których przepis ten nie dotyczył.

Analizując przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 października 2009 r. o sygn. akt I FSK 1875/09 potwierdził, iż „do podatników określonych w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT nie mają zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określone w ust. 3 tego artykułu, a ma zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przewidujący jako zasadę prawo do odliczenia podatku naliczonego, warunkiem zastosowania której jest to, by nabyte towary i usługi były wykorzystywane do działalności opodatkowanej.”
NSA wskazał, iż stwierdzenie w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT, że ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż samochodów i pojazdów wymienionych w ust. 3 oznacza, że do takiej sytuacji nie ma zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego określone w ust. 3 art. 86 ustawy o VAT, a przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku. Jedynym warunkiem określonym w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT do pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia pojazdów, o których mowa w ust. 3 było to, by przedmiotem działalności podatnika była odprzedaż pojazdów określonych w ust. 3.
NSA potwierdził, iż w przypadku, gdy dealer samochodów nabywa pojazdy, które następnie wykorzystuje jako samochody demonstracyjne, to w odniesieniu do takich samochodów przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wyrok NSA nie dotyczył kwestii odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliwa do samochodów demonstracyjnych. Jeśli jednak samochody demonstracyjne wyłączone są spod ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia VAT przy zakupie tych samochodów, to tym samym nie może się do nich odnosić również ograniczenie w zakresie prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa. Samochody te bowiem wyłączone są z zakresu określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Organy podatkowe również potwierdziły analizując przepisy ustawy o VAT, iż „pojazdy demonstracyjne przeznaczone do dalszej odprzedaży stanowią towary handlowe wskazane w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT. W związku z tym podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do napędu tych pojazdów” (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2008 r. o numerze ILPP1/443-933/08-2/KG).

Pomimo, iż wyrok NSA zapadł na gruncie nieobowiązujących już przepisów (art. 86 ust. 3 oraz art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o VAT), wykładnia przedmiotowych przepisów powinna mieć zastosowanie także na gruncie obecnych regulacji. Przepisy ustawy nowelizującej oraz ustawy o VAT są tożsame w tym zakresie. W związku z powyższym istnieją argumenty przemawiające za tym, iż podatnicy są uprawnieni do odliczenia podatku VAT od paliwa nabytego do samochodów demonstracyjnych przeznaczonych do odprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *