Umowa o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego z bankiem – depozytariuszem

Depozytariusz zgodnie z UOIF wykonuje obowiązki określone ustawą, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, przy czym zasadą jest, że towarzystwo i depozytariusz działają niezależnie w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny przy dokonywaniu wyboru banku depozytariusza jest ograniczony ustawowo w ten sposób, iż umowę o prowadzenie rejestru aktywów może zawrzeć jedynie z bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100.000.000 zł lub oddziałem instytucji kredytowej, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100.000.000 zł albo ewentualnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Umowa zwarta pomiędzy funduszem inwestycyjnym, a depozytariuszem powinna określać szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu oraz sposób ich wykonywania, a ponadto wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających z tytułu zawartej umowy fundusz. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy funduszem inwestycyjnym a bankiem depozytariuszem, depozytariusz między innymi prowadzi rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza oraz inne podmioty, na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie stosownych umów zawartych na polecenie funduszu przez depozytariusza, które depozytariusz jest uprawniony zawrzeć z bankami krajowymi, instytucjami kredytowymi lub bankami zagranicznymi. Ponadto bank depozytariusz zapewnia, że zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego. Depozytariusz odpowiada za to, że rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następuje bez nieuzasadnionego opóźnienia, kontrolując dodatkowo terminowość rozliczania umów z uczestnikami funduszu. Dodatkowo bank depozytariusz zapewnia, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego, a także gwarantuje, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu. Ponadto depozytariusz na podstawie przedmiotowej umowy z funduszem, jest obowiązany wykonywać inne polecenia funduszu inwestycyjnego, pod warunkiem, że są zgodne z prawem i statutem funduszu inwestycyjnego. W ramach kontroli i nadzorowania czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz inwestycyjny w zakresie prowadzonej przez niego działalności, bank depozytariusz jest uprawniony do faktycznego doprowadzenia do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.

O fakcie związania funduszu inwestycyjnego z określonym depozytariuszem stosowną umową oraz o treści stosunku prawnego wynikającego z tej umowy poinformowana jest Komisja Nadzoru Finansowego, która jednocześnie czuwa nad działalnością zarówno  funduszów inwestycyjnych jak i banków, w tym depozytariuszy. Umowa funduszu z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów jest dołączana do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego obok takich dokumentów jak m. in. statut funduszu, tworząc tym samym podstawowe zasady działania funduszu. Wypowiedzenie umowy z depozytariuszem wymaga zawiadomienia Komisji.

Jedna myśl na temat “Umowa o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego z bankiem – depozytariuszem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *