Główne wnioski z Forum Cen Transferowych / Uproszczona APA

W zeszły czwartek odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Cen Transferowych (FCT). Poniżej przedstawiamy główne wnioski ze spotkania.

Analizy danych porównawczych

Motywem przewodnim były analizy danych porównawczych. Dyskusja obejmowała w szczególności:

 • zasadność używania polskich danych porównawczych (gdy podmiot badany jest poza Polską),
 • wykorzystanie danych wieloletnich (między 3-5 lat),
 • stosowanie przedziału międzykwartylowego,
 • zasady dokonywania korekt.

Co ważne przedstawiciele MF zgodnie uznali, że zastosowanie powinien mieć przedział a nie wyłącznie mediana.

Przedstawiciele MF wskazali również, że korekty do wyników z benchmarków nie mogą istotnie zmieniać przedziału – wtedy to już nie jest korekta, a potwierdzenie, że próba była źle dopasowana. Pewnym wyjątkiem mogą być jednak analizy dla transakcji finansowych, które ze względu na brak polskich danych porównawczych będą wymagały kilku korekt (jak np. o ryzyko kraju).

Transakcje finansowe

Pomimo, że głównym tematem były analizy porównawcze wiele pytań dotyczyło transakcji finansowych. Zapewne można się spodziewać odrębnej grupy roboczej w ramach FCT w tym temacie. Wątpliwości ze strony uczestników budziły przede wszystkim zasady dotyczące ustalania progów (czy tylko odsetki czy również kapitał powinny być brane pod uwagę). Z kolei MF wskazywał na trudności związane z cash-poolingiem w sytuacji czy uczestnik permanentnie ma pozycję dodatnia (tj. lokuje wolne środki i otrzymuje oprocentowanie właściwe dla depozytu). Wówczas może powinna być taka „lokata” przekwalifikowana na pożyczkę. Warto wskazać, że obecnie w ramach OECD trwają prace w zakresie transakcji finansowych stąd w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać wytycznych w tym zakresie.

Nie zabrakło również odniesienia do art. 15 ca Ustawy o CIT (rynkowa zdolność kredytowa) jako budzącego wiele wątpliwości interpretacyjnych i niezgodnego z zasadą ceny rynkowej.

Kwestie organizacyjne

Obecnie MF pracuje nad formułą spotkań w ramach FCT celem zapewnienia efektywności prac nad poszczególnymi zagadnieniami. Jedną z rozważanych opcji jest praca w mniejszych grupach roboczych.

Uczestnicy podkreślili również, że pożądanym jest aby w FCT uczestniczyli przedstawicieli urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, jak również sędziowie. O ile bowiem dyskusja z przedstawicielami MF jest na wyrównanym poziomie merytorycznym to niestety ciągle brak jest odpowiedniej wiedzy na poziomie kontrolujących co prowadzi niejednokrotnie do przypadkowych decyzji stojących na bakier z zasadą ceny rynkowej.

MF zapowiedział również wydanie wyjaśnień odnośnie do pytań zgłoszonych podczas spotkania.

Wyjaśnienia CIT-TP/PIT-TP

MF wskazało, że niebawem ukażą się wyjaśnienia w zakresie wypełniania CIT-TP/PIT-TP. Rozważana jest również możliwość przygotowywania CIT-TP przez poszczególne spółki z PGK zamiast jednego CIT-TP dla całej grupy PGK. Biorąc pod uwagę przedłużone terminy na przygotowanie uproszczonego sprawozdania warto poczekać na wyjaśnienia.

Uproszczona APA

Podczas spotkania padły ważne zapowiedzi związane z długo oczekiwaną uproszczoną procedurą w zakresie uprzednich porozumień cenowych (uAPA) mającą umożliwić zaliczenie w koszty podatkowe wydatków limitowanych przez art. 15e Ustawy o CIT. Oto najważniejsze wnioski:

 • procedura uAPA będzie miała zastosowanie dla usług o niskiej wartości dodanej i prostych licencji (znak, know-how);
 • uAPA ma bazować na oświadczeniach podatnika w formie wystandaryzowanego wniosku;
 • stały koszt dla wszystkich uAPA bez względu na wartość transakcji (będzie taniej niż w przypadku standardowej APA);
 • uAPA ma potwierdzać prawidłowość wyboru metody oraz stosowanego narzutu / marży;
 • w decyzji uAPA będą warunki co do wartość transakcji, tj. jak istotnie zmieni się wartość transakcji to uAPA nie będzie wiążąca;
 • czas procedowania uAPA – instrukcyjne 3 miesiące, ale okres ten może się wydłużyć;
 • okres obowiązywania decyzji uAPA – 3 lata (przy standardowej APA – 5 lat) – z możliwością przedłużenia;
 • wniosek uAPA będzie objęty tajemnicą skarbową – ze względu na wrażliwe informacje przekazywane przez podatników, jednak ochrona mniejsza niż w klasycznym APA;
 • przepisy o uAPA wymagają zmiany Ordynacji Podatkowej, przy okazji zostaną dokonane zmiany w zakresie możliwości ubiegania się o APA dla transakcji będących przedmiotem postępowania podatkowego;
 • projekt zostanie skierowany do konsultacji pod koniec kwietnia / początek maja.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że zarówno pomysł powstania FCT, jak i otwartość przedstawicieli Ministerstwa Finansów podczas spotkania napawa optymizmem, że dialog pomiędzy administracją podatkową a podatnikami stanie się powszechnym elementem tworzenia i modyfikowania przepisów w zakresie cen transferowych.

 

Autor:  Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Crido Taxand

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *