Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji na 2009 rok

 Lp.  Przedmiot
inwentaryzacji
 Obiekt zinwentaryzowania  Termin
Realizacji
Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji Nr zespołu spisowego przeprowa-dzającego inwentaryzację
 I.  Czynności przedinwentaryzacyjne
 1.  Przedstawienie kierownikowi jednostki wniosku w sprawie powołania przewodniczącego komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji 2009.09.2009 wniosek
skarbnika
Główny księgowy
 2.  Przedłożenie wniosku o powołanie członków komisji inwentaryzacyjnej 07.09.2009 Wniosek Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
 3.  Przygotowanie Zarządzenia w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej – wydanie zarządzenia 07.09.2009 Projekt zarządzenia Główny księgowy
 4.  Przedłożenie wniosku o powołanie zespołów spisowych 07.09.2009 Projekt zarządzenia Przewodniczący
Komisji
 5.  Przygotowanie projektu Zarządzenia Wójta o powołaniu zespołów spisowych – wydanie zarządzenia. 07.09.2009 Projekt zarządzenia Główny księgowy
 6.  Opracowanie harmonogramu inwentaryzacji 07.09.2009 Przewodniczący komisji wraz z
Głównym księgowym

 

 

  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM INWENTARYZACJI
 Lp. Przedmiot inwentaryzacji Obiekt zinwentaryzowania Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
Nr zespołu spisowego
 1 Grunty Dane ewidencji księgowej Referatu Finansowego i ewidencji analitycznej (operacyjnej) Od 10.11.2009
Do 12.11.2009
Weryfikacja sald na dzień 31.10.2009
 2 Środki trwałe Dane ewidencji księgowej Od 02.11.2009
Do 09.11.2009
Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2009
 3 Środki trwałe w używaniu Dane ewidencji księgowej Od 03.11.2009
Do 23.11.2009
Spis z natury wg stanu na dzień 31.10.2009
 4 Wartości niematerialne i prawne Dane ewidencji księgowej Od 31.12.2009
Do 02.01.2010
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009
 5 Środki trwałe w budowie Dane ewidencji księgowej Od. 31.12.2009
Do 02.01.2010
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009
 6 Rozrachunki publiczno prawne Dane ewidencji księgowej Od 31.12.2009
Do 03.11.2010
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009
 7 Należności i zobowiązania Wszystkie należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników Od 02.01.2009
Do 04.11.2009
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2009
 8 Środki pieniężne w kasie Kasa znajdująca się w księgowości 31.12.2009 Roczna, pełna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009
 9 Druki ścisłego zarachowani, weksle, akcje i inne papiery wartościowe Kasa znajdująca się w księgowości 31.12.2009 Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009
 10 Materiały: opał, paliwo, i inne Dane ewidencji księgowej 31.12.2009 Roczna, spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2009

 

7.

7a.

Zorganizowanie spotkania z osobami materialnie odpowiedzialnymi za powierzone mienie.
Przeprowadzenie szkolenia zespołów spisowych oraz rozdzielenie niezbędnych druków.
 – 13.09.2009

19.09 – 20.10.2009

Przewodniczący komisji wraz z
P. Skarbnik
8. Przeprowadzenie oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem oznakowania i przydatności oraz z uzgodnienie ewidencji pól spisowych z ewidencją księgową  – 20.10.2009 oględziny Osoba materialnie odpowiedzialna
9.  Likwidacja środków zniszczonych, nieprzydatnych  – 25.10.2009 Sporządzenie protokołu Komisja
likwidacyjna
10. Przekazanie Skarbnikowi – Główny księgowy zatwierdzonych przez kierownika jednostki protokołów  – 30.10.2009 protokół Komisja
likwidacyjna
11. Zebranie oświadczeń wstępnych od osób odpowiedzialnych materialnie, przekazanie arkuszy spisowych i pozostałych druków inwentaryzacyjnych.  – 31.10.2009 – 02.11.2009 Zespół spisowy
 II. INWENTARYZACJA
12.  Przeprowadzenie inwentaryzacji gminnych składników majątkowych Wg harmono-
gramu
Wg harmono-
gramu
Wg harmono-
gramu
Wg harmono-
gramu
13. Kontrola przebiegu inwentaryzacji Wybrany przez komisję W czasie spisu Protokół z kontroli Komisja inwenta
ryzacyjna
14. Pobranie od osób odpowiedzialnych materialnie oświadczeń końcowych Bezpośrednio po zakończeniu spisu danego pola spisowego Druki podpisane Zespoły spisowe
15. Przekazanie dokumentacji:
spisu środków trwałych i środków trwałych w używaniu;
spisu pozostałego majątku
21.11.2009
04.01.2010
Arkusze spisowe, oświadczenia,
Protokoły wg ustalonych wzorów
Zespoły spisowe
16.  Złożenie sprawozdania z przeprowadzonego spisu z natury
Środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu
21.11.2009 Wg ustalonych wzorów Zespoły spisowe
17. Rozliczenie się z pobranych arkuszy spisowych u przewodniczącego komisji środków trwałych i środków trwałych w używaniu,
pozostałych
21.11.2009 Wg ustalonych wzorów Zespoły spisowe
18. Przekazanie materiałów do księgowości 26.11.2009
i 2010.01.2010
Wg ustalonych wzorów Przewodniczący komisji
III. Wycena materiałów inwentaryzacyjnych, ustalenie weryfikacja i rozliczenie różnic
1. Wycena arkuszy (protokołów) spisowych oraz sprawdzenie poprawności dokumentacji inwentaryzacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu 20.12.2009 Księgowość
2. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych 23.12.2009 Księgowość
3. Przekazanie całości dokumentacji  inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu 28.12.2009 Główny księgowy
4. Wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstawania różnic inwentaryzacyjnych 30.12.2009 Komisja inwentaryza-

cyjna, zespoły spisowe, księgowość

5. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych 30.12.2009 Komisja inwentaryza-
cyjna, zespoły spisowe. Księgowość
6. Opracowanie sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z weryfikacji różnic z wnioskami co do sposobu ich rozliczenia (z uwzględnieniem ew. kompensat) 31.12.2009 Komisja inwentaryza-
cyjna
7. Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej 31.12.2009 Główny księgowy,
Radca prawny
8. Decyzja o rozliczeniu różnic 31.12.2009 Kierownik jednostki
9. Księgowanie różnic inwentaryzacyjnych 31.12.2009 Księgowość
10. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (5 lat) 31.12.2009 Księgowość
IV. Spożytkowanie ustaleń inwentaryzacji dla potrzeb zarządzenia
1. Analiza wyników inwentaryzacji pod kątem przygotowania rozliczenia, wielkości różnic, gospodarowania majątkiem, windykacji należności, realności sald, przydatności majątku trwałego i obrotowego itp. 10.01.2010 Komisja inwentaryzacyjna, księgowość, radca prawny,
2. Wydanie poleceń (zarządzeń wewnętrznych) doskonalenia poprawności inwentaryzacji i zarządzania działalnością jednostki. 12.01.2010 Kierownik jednostki
3. Rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie (windykacja należności) 16.01.2010 Księgowość, radca prawny, kadry

 

4 myśli na temat “Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji na 2009 rok”

  1. Ilosci osób w zespole spisowym nie reguluja żadne zewnętrzne przepisy – powinno byc to okreslone w instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce. Zwykle jest to 2-3 osoby ( zalezy ile liczenia) i dodatkowo jako obserwator-pomocnik do wyjasniania wątpliwosci magazynier

  2. Ten samochód wg przepisów sprzed 2004 roku był cięzarowy…
    jesli masz świadectwo homologacji to możesz – była chyba interpretacja ogólna MF

  3. Wskażę iz organ stwierdził :w związku z ponoszona stratą Spółka ma przyznawaną tzw. rekompensatę z tytułu wykonywania zadań przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, powierzonych do realizacji w trybie władczym. Przedmiotowa rekompensata ma za zadanie wyrównać Spółce stratę poniesioną w związku ze świadczeniem usługi publicznej.

    „W związku z powyższym należy stwierdzić, że ww. rekompensata nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. ”
    IPPP1-443-713/10-4/IGo Data 2010.09.08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *