II edycja konkursu dla usługi optymalizacji kosztów w 2010 r.

PARP na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL ogłasza II edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Wnioski należy składać w terminie od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w siedzibie PARP.

1. O wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw może ubiegać się podmiot, który które spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221),
  • posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
  • spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (szczegóły na stronie PARP),
  • oraz zobowiąże się:

– że nie będzie odpłatnie świadczył usług stanowiących przedmiot testów w całym okresie realizacji Projektu, tj. w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia do 29 lutego 2012 roku;
– do wykorzystania w okresie realizacji Projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
– do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu objętego wsparciem.

2. Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się w zakładce zawierającej dokumentację konkursową (szczegóły na stronie PARP)

3. Procedura składania wniosków
Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, bezpośrednio do Agencji. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie przesłanej listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczonej osobiście na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa w terminie od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. do godziny 16.30.

 

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *