Zbywalne prawo majątkowe jako przedmiot zapisu windykacyjnego

Jest to kategoria niezwykle pojemna i szeroka, obejmująca przykładowo: własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelności, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa pokrewne, udziały w spółce z o.o., akcje, prawa z papierów wartościowych. Z całą pewnością należy stwierdzić, że prawo, które ma stać się przedmiotem zapisu windykacyjnego musi przede wszystkim istnieć, być dopuszczone do obrotu, a także być samodzielnym przedmiotem obrotu. Warto zauważyć, że ustawodawca posłużył się cechą zbywalności prawa, nie zaś cechą jego dziedziczności. Konsekwencją takiego uregulowania jest to, że nie mogą być przedmiotem zapisu, z uwagi na brak wymaganego przymiotu, takie prawa jak istniejące już użytkowanie, a także prawo odkupu i pierwokupu, mimo że te ostatnie, wchodzą w skład spadku, chociaż nie są prawami zbywalnymi w drodze czynności inter vivos. Ponadto nie mogą być przedmiotem legatu windykacyjnego niezbywalne wierzytelności, a zatem wierzytelności tego typu, których przelew byłby sprzeczny z ustawą, zastrzeżeniem umownym albo właściwością zobowiązania. W doktrynie przedstawiany jest także pogląd, zgodnie z którym zapis windykacyjny nie może obejmować praw, które co prawda są zbywalne, ale które są ściśle związane z osoba spadkodawcy lub przechodzą na oznaczone osoby bez względu na to, czy są one spadkobiercami. Pogląd ten wydaje się być słusznym, ponieważ nie można mówić o możliwości rozrządzania przez spadkodawcę owymi przedmiotami w ramach zapisu windykacyjnego, skoro w ogóle nie mogą one być składnikiem masy spadkowej. Generalnie można stwierdzić, że przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być wszelkie prawa majątkowe posiadające przymiot zbywalności. Należy tutaj wziąć pod uwagę zarówno prawa bezwzględne, jak i względne, które stanowią składnik mienia  rozumianego zgodnie z art. 44 k.c., a więc mienia, na które składa się  własność i inne prawa majątkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *