Odsetki od środków z rachunku powierniczego to nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

 Organ dokonał rozróżnienia opodatkowania podatkiem PIT odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powierniczym i rachunku rozliczeniowym.
Podatnik jest bankiem krajowym oferującym klientom prowadzenia rachunków powierniczych.
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości czy odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powierniczym stanowić będą przychody z działalności gospodarczej dla posiadaczy rachunków.
Zdaniem Podatnika odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Powierniczym stanowić będą przychody z działalności gospodarczej i w konsekwencji Bank nie będzie występował w charakterze płatnika podatku od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach.
Minister Finansów nie zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, iż w przedmiotowej sprawie brak jest możliwości zaliczenia przychodu z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Powierniczych do przychodów z działalności gospodarczej.
Rozstrzygnięcie podjęte przez (…) pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) skoro rachunki powiernicze są rachunkami odrębnymi od rachunków rozliczeniowych, to odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach nie można utożsamiać z odsetkami od środków zgromadzonych na bankowych rachunkach rozliczeniowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (…)”.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 UoPIT odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych w banku mogą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem, iż są zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego oraz rachunki te są prowadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z przepisami Prawa bankowego rachunki rozliczeniowe i rachunki powiernicze stanowią odrębne rodzaje rachunków prowadzonych przez banki. Przez pierwsze należy rozumieć rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Natomiast rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. W związku z powyższym należy podzielić zdanie Dyrektora Izby skarbowej w Katowicach, iż nie można utożsamiać rachunku powierniczego z rachunkiem rozliczeniowym.
Mając na uwadze treść art. 14 ust. 2 pkt 5 UoPIT oraz fakt, iż rachunki powiernicze są rachunkami odrębnymi od rachunków rozliczeniowych, stwierdzić należy, że odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach nie można utożsamiać z odsetkami od środków zgromadzonych na bankowych rachunkach rozliczeniowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest możliwości zaliczenia przychodu z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach powierniczych do przychodów z działalności gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe, przychód z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach powierniczych podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 UoPIT, tj. 19 % zryczałtowanym podatkiem PIT.
Na zakończenie należy wskazać, iż literalne interpretowanie art. 14 ust. 2 pkt 5 UoPIT jest niewątpliwie pro fiskalne jednakże ustawodawca wprowadzając przepis nie wskazał przyczyn różnicy w opodatkowaniu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powierniczym a rozliczeniowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *