Przychód z tytułu sprzedaży vouchera

Otrzymanie karty upominkowej następuje w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w kwocie stanowiącej jej równowartość. Jednak w chwili wydania vouchera strony nie wiedzą, czy i na jakie szkolenie klient się zapisze i czy w związku z tym dokona płatności posiadanym voucherem.
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości dotyczące określenia prawidłowego momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży vouchera.
Zdaniem Podatnika moment powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży vouchera nie powstanie w chwili jego wydania, lecz w dacie realizacji usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jednocześnie, zdaniem Podatnika w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie klient nie wykorzysta vouchera, moment powstania przychodu podatkowego przypada na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upływa termin jego ważności.
Minister Finansów zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że voucher nie jest rzeczą ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu „usługa”, a jest jedynie dokumentem, który poświadcza przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia, np. do nabycia w oznaczonym terminie pewnego świadczenia (lub zakupu towaru).
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) Należy zatem uznać, że wydanie (sprzedaż) vouchera nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi. Tym samym, w dacie wydania Vouchera nie powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy. Przychód ten powstanie dopiero w momencie wykonania przez Wnioskodawcę usługi. (…)”.
UoCIT nie określa szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży kart upominkowych, w związku z czym należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, iż w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie zasady ogólne.
Analogicznie stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 30 maja 2012 r.1, wskazując, iż „(…) karta prezentowa (bon towarowy) jest substytutem pieniądza i umożliwia jedynie w oznaczonym terminie dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, które będą polegały na wydaniu towarów lub wykonaniu usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej. Samo wydanie (sprzedaż) karty nie jest zatem wydaniem towaru (świadczeniem usługi). Nie może być więc przychodem podatkowym otrzymana kwota w momencie wydania karty. Otrzymaną kwotę za wydanie karty należy traktować jako wpłatę na poczet wydania (nabycia przez klientów) towarów, w tym przypadku artykułów przemysłowych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy). Przychód powstanie w momencie wydania artykułów przemysłowych klientom, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy). Natomiast w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie obowiązywania ważności karty klient jej nie wykorzysta, to kwota na którą opiewa ta karta i która została zapłacona przez klienta nabywającego kartę, powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W tym momencie kwota ta traci charakter pobranej wpłaty na poczet dostaw towaru (…)”.
W związku z powyższym na dzień dzisiejszym mamy do czynienia z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych, wskazującym, iż przychód z tytułu sprzedaży voucher’ów powstanie w dacie realizacji karty upominkowej, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności, natomiast w przypadku, nie wykorzystania vouchera, moment powstania przychodu przypadnie na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upływa termin jego ważności.2
\"\"
1) Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 30 maja 2012 r., sygn.: DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280.
2) TAK: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn.: IPPB5/423-896/13-2/MK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn.: IPPB3/423-147/14-2/EŻ, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2011 r., sygn.: IBPBI/2/423-709/11/JD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *