Kilometrówka niezbędna dla pełnego odliczenia VAT

W prezentowanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, kiedy należy uznać, iż pojazd samochodowy jest wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W stanie faktycznym wskazano, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje pojazdy samochodowe, które w przeważającym stopniu wykorzystywane są do transportu własnych pracowników i towarów w celu realizacji zadań stanowiących działalność podstawową. Ponadto, Podatnik zamierza pomocniczo zajmować się między innymi wynajmowaniem swoich samochodów na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wśród w/w osób fizycznych znajdą się również pracownicy Podatnika.
W związku z powyższym Podatnik powziął wątpliwości czy w przypadku wynajmu samochodów na rzecz własnych pracowników, będzie mógł uznać, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a UoVAT.
Zdaniem Podatnika, ze względu na fakt, iż wynajem samochodów na rzecz własnych pracowników (oraz innych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych) będzie miał charakter odpłatny, samochody będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a UoVAT.
Minister Finansów nie zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że okoliczność, iż Podatnik dokonuje najmu pojazdu nie jest decydująca do uznania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z ust. 5 pkt 1 lit. c UoVAT i tym samym nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie.
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) dla oceny zakresu odliczenia podatku naliczonego konieczne więc będzie spełnienie wymogów przewidzianych przepisem art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT tj.:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez Wnioskodawcę, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wykluczać będzie ich użycie do celów prywatnych, i jednocześnie
2) wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez Wnioskodawcę dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. (…)”.

Zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 5 UoVAT obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu samochodowego nie dotyczy wyłącznie:

  • pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, oddaniu w najem, dzierżawę bądź leasing, jeżeli ww. czynności stanowią przedmiot działalności podatnika,
  • pojazdów, które podatnik wykorzystuje w  tzw. trybie mieszanym (na cele związane z działalnością gospodarczą i cele prywatne),
  • pojazdów w stosunku, do których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia z uwagi na wykorzystanie ich wyłącznie do działalności zwolnionej.

Do powyższego, odniósł się Minister Finansów w komunikacie z dnia 1 kwietnia 2014 r., w którym wskazał, że ,,(…) Użycie wyrazu ,,wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odsprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji (…)”.

Powyższe oznacza, że nawet jednorazowe wykorzystanie pojazdu samochodowego, który jest przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę bądź leasing skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu dla skorzystania z pełnego odliczenia podatku VAT1.
Mając na uwadze powyższe, należy zgodzić się z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach i wskazać, iż podatnik, który nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystywanych do transportu pracowników i towarów oraz wynajmu, nie wykorzystuje tych pojazdów na cele związane tylko i wyłącznie z działalnością gospodarczą.
O wykorzystywaniu pojazdów wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarcza w przedmiotowej sprawie można by mówić, gdyby podatnik prowadził ewidencje przebiegu pojazdów bądź wykorzystywał je jedynie oddając w użytkowanie na podstawie umowy najmu.
\"\"
1) TAK: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2014 r., sygn: ITPP2/443-548/14/AK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *