Dieta pracownika KUP pracodawcy

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych. Pracownicy Podatnika wykonują usługi ogólnobudowlane na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami.
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości czy diety wypłacane pracownikom wykonującym usługi ogólnobudowlane mogą być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
Zdaniem Podatnika diety wypłacane pracownikom na stanowiskach ogólnobudowlanych powinny być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu w części nieprzekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikowi, określonej w odrębnych przepisach.
Minister Finansów zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, iż niezależnie od tego czy wypłacane pracownikom środki pieniężne będą elementem wynagrodzenia, czy też na podstawie odrębnych przepisów dietą lub inną należnością, wypłacaną w związku podróżami służbowymi pracowników, stanowią u pracodawcy koszt uzyskania przychodów.
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) W katalogu wydatków nie mogących stanowić kosztu podatkowego, ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy nie zawarto ani zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę tytułem diet bądź innych należności wypłacanych w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników. (…)”.
Przepis art. 22 ust. 1 ustawy UoPIT wskazuje, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 UoPIT. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż celem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu muszą zostać spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Art. 23 ust. 1 UoPIT nie wskazuje żadnego ograniczenia w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę tytułem diet bądź innych należności wypłacanych w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników.

Konsekwentnie wypłacana pracownikom dieta w związku z ich podróżami służbowymi, niewątpliwie stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów przy założeniu, iż została poniesiona przez pracodawcę w celu osiągnięcia przychodów bądź też zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *