Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie łatwiejsza

Zmiany zostaną uwzględnione w najbliższym wydaniu tych dokumentów. Mimo, że są one niewielkie w niektórych przypadkach mogą mieć istotne znaczenie. Konwencja Modelowa jest bowiem podstawą dla większości bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z kolei Komentarz do niej stanowi istotną wskazówką co do interpretacji postanowień zawartych w tych umowach.
Zakres prac Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obejmował: doprecyzowanie pojęcia „beneficial owner”, zasady opodatkowania artystów i sportowców, zasady opodatkowania sprzedaży certyfikatów CO2, zasady opodatkowania świadczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz procedurę wymiany informacji.
Warto zaznaczyć, że zmiany te w żadnym stopniu nie wpływają na treść czy realizację BEPS (Base Erosion Profit Shifting), tj. projektu OECD mającego na celu przeciwdziałanie zmniejszaniu przez podatników podstawy opodatkowania i przekazywaniu zysków.

Beneficial owner

Klauzula „beneficial owner” jest używana w celu ustalenia, czy odbiorca dywidend, odsetek, należności licencyjne oraz innych podobnych płatności jest uprawniony do rzeczywistych korzyści z nich płynących. W ostatnich latach sądy różnych krajów odmiennie podchodziły do interpretacji tego pojęcia. Zmiany komentarza OECD wprost przewidują, że termin „beneficial owner” powinien być interpretowany zgodnie z autonomicznym znaczeniem, jakie nadaje mu Konwencja Modelowa OECD. Oznacza to, że bez wpływu pozostaje w tej kwestii prawo krajowe danego państwa. Komentarz stwierdza również wprost, że za faktycznego odbiorcę płatności nie może być uznany podmiot, który jest związany jakimkolwiek stosunkiem zobowiązującym go do przekazania otrzymanej płatności na rzecz innego podmiotu. Taki stosunek zobowiązujący może wynikać nie tylko z umowy zawartej przez podmiot otrzymujący płatność, ale również może być ustalony na podstawie okoliczności faktycznych.Artyści i sportowcy
Artykuł 17 Konwencji Modelowej zyskał nowy tytuł, który implikuje konieczność zastosowania go nie tyle do „artystów”, co do osób związanych z branżą rozrywkową („Entertainers”). Zrezygnowano również z odniesienia do art. 7. Ponadto, w Komentarzu do Konwencji Modelowej wyjaśniono zasady ustalania źródła i alokowania dochodu w zależności od miejsca wykonywania działalności, a także opisano kategorie płatności, do których stosuje się art. 17.

Sprzedaż certyfikatów CO2
Przychody ze sprzedaży certyfikatów emisyjnych zostały w Komentarzu do Konwencji Modelowej zrównane z przychodami osiąganymi z działalności rolniczej lub leśnej. Wskazano również, że do przychodów tych można stosować na zasadach ogólnych art. 7 (Zyski przedsiębiorstw), 13 (Zyski z przeniesienia własności majątku), a czasami również art. 8 (Transport) Konwencji Modelowej.

Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę
Do Komentarza do Konwencji Modelowej dodano przykłady wyjaśniające wątpliwości związane z kwalifikacją przychodów osiągniętych przez podatnika w związku z przerwaniem przez niego pracy. Wynika z nich, że w przypadkach wypłaty bonusów, nagród, wynagrodzenia za niewykorzystany urlop zgromadzonych w trakcie trwania stosunku pracy, a także odszkodowań związanych z niezgodnym z prawem przerwaniem stosunku pracy i wynagrodzeniem z tytułu umów o zakazie konkurencji, należy ustalić w jakim stopniu dany przychód ma związek z wykonywaniem przedmiotu pracy na terenie danego kraju. Co istotne, wskazano że rok podatkowy na potrzeby art. 15 ust. 2 Konwencji Modelowej, należy zawsze interpretować zgodnie z prawem państwa, w którym wykonywana jest praca.

Wymiana informacji

OECD zdecydowała się doprecyzować w Komentarzu do Konwencji Modelowej okoliczności, kiedy wymiana informacji może zostać dokonana, pomimo iż dane posiadane przez administrację drugiego państwa nie były zebrane w  celach podatkowych, w szczególności w celach związanych z zastosowaniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Z pomniejszych zmian, warto wspomnieć, że w Komentarzu do Konwencji Modelowej pojawiły się wzmianki o skumulowanych lecz niezapłaconych odsetkach (art. 11 Odsetki) oraz zrównaniu umorzenia udziałów ze zbyciem udziałów (art. 13 Zyski z przeniesienia własności majątku).

Autor:
Małgorzata Jarosławska

Konsultant podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy
Doświadczenie zbierała podczas międzynarodowych konferencji oraz szkoleń. Bierze udział w projektach restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem zagranicznych jurysdykcji. Karierę zawodową wiąże z międzynarodowym prawem podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *