Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu zadatku na nabycie domu jednorodzinnego

2. Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki będą traktowane jako wydatkowane na remont i modernizację domu zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tezy:

Przychód otrzymany w formie zadatku w części przeznaczony na nabycie domu jednorodzinnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż przychód ze zbycia mieszkania i udziału w hali garażowej korzysta ze zwolnienia od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) w części wydatkowany na remont i modernizację domu jednorodzinnego jak również w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie domu jednorodzinnego, o ile Wnioskodawczyni nie odliczała i nie odlicza odsetek od kredytu na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. (w ramach tzw. ulgi odsetkowej)

 
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2009 r. (data wpływu 17.07.2009 r.) oraz piśmie z dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 06.10.2009 r., data nadania 05.10.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 25.09.2009 r. Nr IPPB4/415-486/09-2/JK2 (data nadania 25.09.2009 r., data odbioru 02.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29.07.2005 roku na podstawie umowy w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem mieszkanie. W dniu 02.11.2007 r. małżonkowie podpisali umowę przedwstępną sprzedaży tego mieszkania oraz udziału w hali garażowej (zakupionego w dniu 20.06.2006 r.) i otrzymali 25.000 zł zadatku. Natomiast akt notarialny na kwotę 280.000 zł został podpisany w dniu 03.12.2007 r. Zgodnie z wymaganiami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Wnioskodawczyni złożyła w ciągu 14 dni od aktu sprzedaży oświadczenie o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe. W dniu 21.11.2007 r. (akt notarialny) Wnioskodawczyni nabyła dom jednorodzinny wydatkując na jego zakup między innymi 25.000 zł pochodzące z zadatku opisanej sprzedaży oraz uzyskany kredyt hipoteczny (umowa z 12.11.2007 r.). Rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania i opisanego udziału w hali garażowej zamierza złożyć w listopadzie 2009 roku. Do tego czasu poniesione będą następujące wydatki:

1. związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup domu – miesięczne raty spłaty kapitału wraz z odsetkami za okres od 01.2008 r. do 11.2009 r. oraz wcześniejsze spłaty kapitału niewynikające z harmonogramu spłat,

2. związane z remontem i modernizacją nabytego domu:

* wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;

* remont i modernizacja pokrycia i odwodnienia dachu (zakup blachy, taśmy kalenicowej uszczelniającej gąsiory, uszczelek klinowych, elementów odwodnienia typu rynny, spusty i elementy łączące, koszt wykonania robót);

* remont i modernizacja docieplenia stropów i stropodachów (zakup wełny mineralnej, styropianu, płyt OSB i wiórowych, desek, folii izolacyjnych, materiałów montażowych typu gwoździe, wkręty, kołki).

Pismem z dnia 25.09.2009 r. Nr IPPB4/415-486/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wyjaśnienie jak należy rozumieć określenie „tzw. inne cele mieszkaniowe” sformułowane w treści stanu faktycznego, pytaniu przyporządkowanym do przedstawionego stanu faktycznego oraz we własnym stanowisku.

Pismem z dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 06.10.2009 r.) Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż przez użyte sformułowanie „tzw. inne cele mieszkaniowe” należy rozumieć jako wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy w opisanej sytuacji kwota z zadatku będzie traktowana jako przeznaczona z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe…

2. Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki będą traktowane jako wydatkowane na remont i modernizację domu zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych…

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanej sytuacji otrzymany przed podpisaniem aktu zakupu domu zadatek będący środkiem uzyskanym ze sprzedaży mieszkania na podstawie umowy przedwstępnej był wydatkowany zgodnie z oświadczeniem podatnika o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe. W opisanej sytuacji wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup domu oraz związane z remontem i modernizacją nabytego domu będą traktowane jako wydatkowane zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym będą zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni nabyła mieszkanie w 2005 r., natomiast udział w hali garażowej w 2006 r., a więc w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 roku stosuje się zasady określone w ww. ustawie – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 i 2a) ustawy.

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a: w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają również przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

* w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).

Zwolnienie nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Z analizy stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w dniu 02.11.2007 r. podpisała wraz z mężem umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania (zakupionego w dniu 29.07.2005 r.) oraz udziału w hali w hali garażowej (zakupionego w dniu 20.06.2006 r.) otrzymując 25.000 zł zadatku. Akt notarialny na kwotę 280.000 zł został podpisany w dniu 03.12.2007 r. Zgodnie z wymaganiami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Wnioskodawczyni złożyła w ciągu 14 dni od aktu sprzedaży oświadczenie o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe. W dniu 21.11.2007 r. (akt notarialny) Wnioskodawczyni nabyła dom jednorodzinny wydatkując na jego zakup między innymi 25.000 zł pochodzące z zadatku opisanej sprzedaży oraz uzyskany kredyt hipoteczny (umowa z 12.11.2007 r.). Rozliczenie dotyczące sposobu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania i opisanego udziału w hali garażowej zamierza złożyć w listopadzie 2009 roku. Do tego czasu poniesione będą wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup domu (miesięczne raty spłaty kapitału wraz z odsetkami za okres od 01.2008 r. do 11.2009 r. oraz wcześniejsze spłaty kapitału niewynikające z harmonogramu spłat) oraz związane z remontem i modernizacją nabytego domu: – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; – remont i modernizacja pokrycia i odwodnienia dachu (zakup blachy, taśmy kalenicowej uszczelniającej gąsiory, uszczelek klinowych, elementów odwodnienia typu rynny, spusty i elementy łączące, koszt wykonania robót); – remont i modernizacja docieplenia stropów i stropodachów (zakup wełny mineralnej, styropianu, płyt OSB i wiórowych, desek, folii izolacyjnych, materiałów montażowych typu gwoździe, wkręty, kołki).

Sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym ma charakter umowy wzajemnej, do której odnosi się wyrażona w art. 488 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zasada jednoczesnego wykonywania świadczeń, tj. przeniesienia własności nieruchomości lub prawa majątkowego i zapłacenia sprzedawcy ceny. Najważniejsze znaczenie ma jednak treść umowy pomiędzy stronami, albowiem w granicach zasady swobody umów ustanowionej w art. 353#185; Kodeksu cywilnego strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Stosownie do powyższego strony mogą ustalić, że przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży kupujący może otrzymać we władanie lokal mieszkalny, zapłacić część lub całość ceny.

Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks cywilny umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Stosownie zaś do przepisu art. 389 K.c. umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przedwstępnej), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta. Zgodnie z normami prawa cywilnego, ani umowa przedwstępna, ani wpłata zaliczki nie przenosi własności nieruchomości. Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 K.c., a art. 158 określa wyraźnie formę tej czynności prawnej.

Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest między innymi zbycie nieruchomości (…). W cytowanym przepisie użyto terminu „zbycie”, zatem aby wywołać skutek prawnopodatkowy z tego tytułu musi nastąpić sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Umowa przedwstępna jest więc niejako przyrzeczeniem do dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości.

Z istoty rozwiązania zawartego ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby kwota uzyskana ze sprzedaży mogła być przeznaczona na ww. cele, sprzedaż ta powinna nastąpić wcześniej lub co najmniej jednocześnie z poniesieniem wydatków o których mowa w tym przepisie. Jednakże w określonych przypadkach zwolnieniem, o którym mowa, mogą być objęte również przychody uzyskane na poczet ceny sprzedaży (zaliczki, przedpłaty, zadatki) i wydatkowane na cele wskazane w ustawie przed zawarciem definitywnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli ich otrzymanie przez sprzedawcę zostało udokumentowane umową przedwstępną. Tak więc dopuszczalne jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy również w sytuacji, gdy środki wydatkowane na cele określone w tym przepisie pochodziły z zadatku otrzymanego w związku z zawarciem umowy przedwstępnej.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone powyżej przepisy prawne, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w części jaką uzyskany przychód ze zbycia mieszkania i udziału w hali garażowej na podstawie umowy przedwstępnej sfinalizowanej definitywnie umową przenoszącą własność, tj. umową sprzedaży w formie aktu notarialnego, przeznaczyła na nabycie domu jednorodzinnego.

Jak wynika z cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tej pożyczki (kredytu). Kredyt musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego. Skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych jest związany z terminem wydatkowania tych środków na cel określony w ustawie. Momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest moment spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Nie ma więc przeszkód, aby skorzystać ze zwolnienia w sytuacji, gdy podatnik przed sprzedażą zaciągnął kredyt na sfinansowanie celu mieszkalnego wymienionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie spłaca ten kredyt ze środków uzyskanych ze sprzedaży. Ważny jest bowiem moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawczyni nie korzystała z odliczeń w ramach tzw. „ulgi odsetkowej”, to przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej, wydatkowany w części na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Ustosunkowując się następnie do możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przychodu od opodatkowania dotyczącego przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia nieruchomości z tytułu przeznaczenia środków ze sprzedaży na remont i modernizację własnego budynku mieszkalnego, należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują, jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. W związku powyższym zasadne jest posługiwanie się stosownymi definicjami zamieszczonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a także odwołanie się do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788), które zawierało katalog wydatków zaliczanych do remontu i modernizacji, w ramach obowiązującej do końca 2003 r. ulgi remontowo-budowlanej.

W myśl postanowień § 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, uważa się wydatki poniesione na:

1. zakup materiałów i urządzeń,

2. zakup usług obejmujących:

* wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

* transport materiałów i urządzeń,

* wykonawstwo robót,

* najem sprzętu budowlanego,

* opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów,

– w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Załącznik Nr 1 wskazanego rozporządzenia w wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego wymienia:

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

* przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

* przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,

* przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

* przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.
3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

* wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

* izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

* osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

* konstrukcji stropów,

* konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

* konstrukcji i pokrycia dachu,

* docieplenia stropów i stropodachów,

* kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

* pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

* tynki i okładziny zewnętrzne,

* malowanie elewacji,

* docieplenie ścian budynku,

* obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.
7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

* sanitariaty i kuchnie,

* dźwigi osobowe,

* wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

* instalacji sanitarnych,

* instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

* instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

* instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

* przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, iż do wydatków, spełniających ustawowe przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych należy zaliczyć wydatki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont i modernizację pokrycia i odwodnienia dachu (zakup blachy, taśmy kalenicowej uszczelniającej gąsiory, uszczelek klinowych, elementów odwodnienia typu rynny, spusty i elementy łączące, koszt wykonania robót) oraz na remont i modernizację docieplenia stropów i stropodachów (zakup wełny mineralnej, styropianu, płyt OSB i wiórowych, desek, folii izolacyjnych, materiałów montażowych typu gwoździe, wkręty, kołki).

Reasumując, należy stwierdzić, iż przychód otrzymany w formie zadatku w części przeznaczony na nabycie domu jednorodzinnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż przychód ze zbycia mieszkania i udziału w hali garażowej korzysta ze zwolnienia od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) w części wydatkowany na remont i modernizację domu jednorodzinnego jak również w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie domu jednorodzinnego, o ile Wnioskodawczyni nie odliczała i nie odlicza odsetek od kredytu na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. (w ramach tzw. ulgi odsetkowej).

Ponadto należy wskazać, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych względem małżonka Wnioskodawczyni, gdyż osoba ta nie jest wnioskodawcą. Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez małżonka Wnioskodawczyni możliwe jest poprzez złożenie przez Niego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *