Istotny jest charakter świadczenia, a nie kto je wypłaca

Zgodnie z art. 92 § 4 Kodeksu pracy, pracownikowi, który był niezdolny do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną przez okres trwający dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje zasiłek chorobowy. Jest on wypłacany na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 159).
W razie wystąpienia opisanej w przywołanym powyżej przepisie sytuacji, w Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zatem pracownikowi świadczenie, które podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Problem pojawia się, gdy ZUS spóźni się z wypłatą zasiłku chorobowego i w konsekwencji będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu odsetek. Zgodnie z przyjętą praktyką ZUS wypłaca odsetki i jednocześnie wystawia podatnikowi informację PIT-8C, która sugeruje, że otrzymujący świadczenie powinien wykazać je w zeznaniu rocznym i opodatkować. Dzieje się tak ze względu na uznanie przez ZUS, że odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku chorobowego są przychodem z innych źródeł, czyli przychodem wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).Jeden z podatników nie zgodził się z taką wykładnią przepisów. Jego zdaniem wypłacane przez ZUS odsetki są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem „wolne od podatku dochodowego są (…) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1”. Wystąpił więc z wnioskiem o interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2014 r. (IBPBII/I/415-414/13/ASz) uznał, że ZUS prawidłowo zakwalifikował wypłacane odsetki jako przychody z innych źródeł. Stwierdził, że „Wskazane odsetki zostały wypłacone z tytułu świadczenia naliczonego tytułem zasiłku chorobowego, a nie świadczenia należnego za czas choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Wskazane świadczenia zaliczone są na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych do różnych źródeł przychodów – mimo, że zarówno jedno jak i drugie świadczenie wypłacane jest za czas niezdolności do pracy – i tym samym odsetki od nich otrzymane nie mogą być na gruncie ustawy podatkowej tak samo traktowane.”

W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że w analizowanej sprawie nie ma możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne w Gliwicach, który w wyroku z 15 października 2014 r. (I SA/Gl 1629/13) przyznał rację podatnikowi. Zdaniem Sądu: „w demokratycznym państwie prawa nie może być bowiem tak, że w tych samych okolicznościach faktycznych (choroba pracownika) od odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń, nawiasem mówiąc do wykazania prawa do nich potrzeba było blisko 10 lat, a mających związek z trwającym stosunkiem pracy, zatrudniony byłby zwolniony z wypłaconej mu części odsetek za zwłokę, a od część z nich musiałby zapłacić podatek. W ocenie składu orzekającego zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 95 u.p.d.o.f. ma zastosowanie także do zasiłku chorobowego wypłacanego zatrudnionemu podczas trwania stosunku pracy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *