Korekta dotycząca środków trwałych, część 3

Przepisy art. 91 ust 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) wskazują że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty,  dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
Pojawia się zatem pytanie jak należy ustalić wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na potrzeby ukres lenia czasu dokonywania korekty VAT.

Przepis ustawy VAT posługuję się pojęciem „wartość początkowa” zatem powinna być to wartość ustalona zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych albo osób fizycznych – w zależności od podatnika, który dokonuje korekty.
Warto przypomnieć, że na wartość początkową składają się wszelkie nakłady poniesione na nabycie i dostosowanie składnika aktywów trwałych do użytkowania na potrzeby jednostki. szczegółowo to zagadnienie regulują przepisy art. 16g updop i art. 23g updof.

Przykład
Spółka Znaczek prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W 2009r stosowała odliczenie 50% VAT naliczonego. Zakupiła między innymi:
Maszynę A za 10.000 zł netto, VAT 2200, która wymagała transportu i montażu za 3000 netto, VAT 660zł
Maszynę B za 13.700zł netto, VAT 3014zł

Wartość początkowa maszyny A wynosi:

 Cena zakupu 10.000 zł
 Koszt montażu i transportu 3.000 zł
 VAT niepodlegający odliczeniu od ceny zakupu (2200 x 0,5) 1100
 VAT niepodlegający odliczeniu od kosztów transportu i montażu ( 660 x 0,5) 330 zł
 Razem 14.430 zł

Maszyna A ma wartość początkową mniejsza niż 15.000 zł zatem będzie podlegała jednorazowej korekcie

Wartość początkowa maszyny B wynosi:

 Cena zakupu 13.700 zł
 VAT niepodlegający odliczeniu 1507 zł ( 3014 x 0,5)
 Razem 15207 zł

Maszyna B ma wartość początkową wyższą niż 15.000zł zatem jej okres korekty będzie wynosił 5  lat.

Podstawa prawna

  • Art. 90 i 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  • art. 3 ust 1 pkt. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
  • art. 16g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
  • art. 23g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Jedna myśl na temat “Korekta dotycząca środków trwałych, część 3”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *