Aktywowanie nakładów na prace rozwojowe, część 2

Do prac rozwojowych, zgodnie z par. 59 MSR 38 zalicza się:

a) projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania);
b) projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii;
c) projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii pilotażowej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż;
d) projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.

Pomimo, że MSR 38 w sposób jednoznaczny wskazuje, co można zaliczyć do prac rozwojowych, to dodatkowo zawiera on szereg warunków, które należy spełnić, aby można było aktywować etap prac rozwojowych jako składnik wartości niematerialnych. Jednostka może tak postąpić tylko wówczas, gdy jest w stanie udowodnić:

a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży;
b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży;
c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
d) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – użyteczność składnika wartości niematerialnych;
e) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych;
f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

W kolejnej części przybliżone zostaną zasady dotyczące sposobów udowodnienia czy powyższe warunki zostaną spełnione.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *