Jak prawidłowo złożyć korektę zeznania podatkowego?

Zasady korekty zostały określone w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Zgodnie z treścią art. 81 cyt. ustawy – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej – podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie), co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 
Korekta ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu, i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym już wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Nie w każdym przypadku podatnik, który złożył błędne zeznanie roczne, będzie mógł dokonać korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
2) przysługuje nadal po zakończeniu:
– kontroli podatkowej,
– postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Korekta jest natomiast dopuszczalna w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona.

Podatnik może generalnie w każdej chwili skorygować zeznanie, w którym nie skorzystał z przysługujących mu ulg.

Nie wszystko można skorygować poprzez późniejsze złożenie korekty zeznania. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 10 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podatnicy, którzy złożą po terminie składania deklaracji wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, nie mają prawa do skorzystania z tego sposobu opodatkowania. Takiego sposobu opodatkowania należy bowiem dokonać w złożonej deklaracji tylko do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

odsetki a korekta
W przypadku błędu powodującego konieczność dopłacenia podatku, nie wystarczy samo złożenie korekty deklaracji, oprócz tego bowiem podatnik musi zapłacić odsetki podatkowe za zwłokę w płatności podatku.
Korektę składać warto aż do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

korekta elektroniczna
W przypadku deklaracji składanych drogą elektroniczną podatnik nie jest zobowiązany przesyłać korekty w tej samej formie. Możliwe jest np. wysłanie za pośrednictwem poczty czy wizyta w Urzędzie Skarbowym.

korekta zeznania podatkowego a 1% podatku
Nowelizacja zapisów art. 45 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skróciła termin złożenia korekty zeznania, w której można wnioskować o przekazanie 1% , z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, do jednego miesiąca. Podatek będący podstawą obliczenia 1% przez organ skarbowy traktowany będzie jako zapłacony w pełnej wysokości także wtedy, gdy zaległość podatkowa z nim związana nie przekroczy wysokości trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej za polecenie przesyłki listowej przez Pocztę Polską S.A.

 
IS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *