Wyodrębnianie segmentów zgodnie z MSSF 8, część 2

MSSF 8 Segmenty operacyjne określa zasady wyodrębniania segmentów operacyjnych. Nie zawiera on wprost wymogu wyodrębniania kryteriów na podstawie informacji o rynku czy produktach. Jednostka sporządzająca sprawozdania ma obowiązek pokazać tylko jeden przekrój segmentowy, ale za to ten najważniejszy, z punktu widzenia podejmowania przez kluczowe kierownictwo decyzji.
Przy wyodrębnianiu segmentu operacyjnego należy brać pod uwagę:

  • charakter produktów i usług;
  • charakter procesów produkcji;
  • rodzaj lub kategorię klientów dla ich produktów i usług;
  • metody stosowane w dystrybucji ich produktów lub świadczeniu usług; oraz
  • w stosownych sytuacjach, charakter otoczenia regulacyjnego, na przykład bankowości, ubezpieczeń lub usług użyteczności publicznej.

Wyraźnie zostało podkreślone, że części jednostki tworzące segmenty, posiadają zbliżone cechy ekonomiczne oraz są podobne pod względem wszystkich wymienionych w tabeli aspektów.

Przy czym jednoznacznie zostało podkreślone, że fakt nieosiągania jeszcze przychodów nie powoduje niemożności wydzielenia segmentu. Segmentem operacyjnym może stać się, w świetle MSSF 8, segment nieuzyskujący jeszcze przychodów, w ramach którego ponoszone są nakłady, które dopiero w przyszłości wygenerują przychody. Standard nie wprowadza żadnego horyzontu czasowego w związku z koniecznością przynoszenia przychodów. Oznacza to, że działalność generująca jedynie nakłady (nie tylko koszty, należy bowiem pamiętać o  nakładach ponoszonych na aktywa trwałe), jeśli spełnia pozostałe dwa wymogi, może i powinna być prezentowana jako funkcjonujący już segment operacyjny. Jest to różnica w stosunku do MSR 14, ponieważ tam jednym z kluczowych kryteriów wskazania segmentu było generowanie przychodów.

Jako oddzielny segment powinna zostać zaprezentowana część jednostki, która osiągnęła jeden z następujących progów ilościowych:

a) przedstawione w sprawozdaniu przychody segmentu, obejmujące zarówno sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, jak i sprzedaż lub transakcje realizowane z innymi segmentami, stanowią co najmniej 10% łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów działalności;
b) bezwzględna wartość przedstawionego w sprawozdaniu zysku lub straty segmentu stanowi co najmniej 10% większej z dwóch wartości bezwzględnych: (i) przedstawionego w sprawozdaniu łącznego zysku wszystkich segmentów działalności, które nie odnotowały straty; lub (ii) przedstawionej w sprawozdaniu łącznej straty wszystkich segmentów działalności, które odnotowały stratę;
c) jego aktywa stanowią co najmniej 10% ogółu aktywów wszystkich segmentów działalności.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Tekst mający znaczenie dla EOG Dziennik Urzędowy L 320, 29/11/2008 P. 0001 – 0481.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *