Przejrzystość decyzji inwestycyjnych w JST

Formalnie plan taki zgodnie z ustawą nazywany jest wieloletnią prognozą finansową. Prognoza powinna objąć okres danego roku budżetowego oraz najbliższych trzech lat następujących po tymże okresie. Wszystkie zadania zawarte w długoterminowej strategii rozwoju są możliwe do zrealizowania pod warunkiem zapewnienia źródeł finansowania we wszystkich etapach realizacji tychże zadań. Należy przeprowadzić debatę dotyczącą obowiązku dostarczania rzetelnej informacji na temat wyboru realizowanych działań inwestycyjnych.
Zasygnalizowanego problemu nie należy utożsamiać z procedurą wyboru najlepszej oferty w tzw. zamówieniach publicznych. Podstawowy problem wyboru zadań do realizacji związany jest z badaniem potrzeb lokalnej społeczności. Niestety niedostateczna wielkość środków publicznych nie pozwala na realizację wszystkich działań inwestycyjnych zgłoszonych przez członków społeczeństwa w procesie konsultacji społecznych. Niektórzy obywatele optują za zwiększeniem ilości miejsc w przedszkolach inni proponują powstanie obiektów rekreacyjnych (np. park wodny), jeszcze inną propozycją jest budowa nowej obwodnicy śródmiejskiej. Dotychczas decyzja o wyborze zadania inwestycyjnego miała wyłącznie charakter polityczny i uzależniony wyłącznie od przekonań osób zarządzających jednostką. Przesłanką zwiększającą przejrzystość mogłoby być ustanowienie pewnych mierników liczbowych pozwalających na wybór właściwego zadania inwestycyjnego.
W opinii autora podstawą wyboru działania inwestycyjnego powinno być kryterium wzrostu efektywności działania. Jednakże większość statutowych zadań jednostek sektora finansów publicznych związana jest z ich misją, czyli zaspakajanie podstawowych potrzeb społecznych, które rzadko związane są z osiąganiem przychodów, co często uniemożliwia rozpoczęcie niektórych inwestycji ze względu na brak wymiernych efektów. Rozważania te prowadzą do konieczności wprowadzenia nowego określenia pomiaru dokonań jednostki jaką może być efektywność społeczna działania. Rozważania na temat pomiaru efektywności społecznej zostaną zaprezentowane w dalszych artykułach cyklu.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *