Obowiązki księgowe w zakresie środków trwałych w budowie

W trakcie tego procesu ważną rolę odgrywa również ewidencja księgowa przygotowania danego środka do użytkowania. Najważniejsze znaczenie w ewidencji księgowej ma konto 080 — „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”, które jest niezbędne w procedurze przyjęcia środka do użytkowania. Zadania inwestycyjne w zakresie pozyskania nowych środków trwałych często są realizowane w długich odstępach czasowych, często przekraczających okres roku obrotowego. Problemem w przypadku środków trwałych w budowie jest sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, gdyż należy zastosować dwie metody inwentaryzacji.
Konto 080 — „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” służy do ewidencji nakładów poniesionych zarówno na wytworzenie lub zakup nowych środków trwałych. Również zadania (nakłady pieniężne i inne koszty) związane z ulepszeniem istniejących środków trwałych powinny być ewidencjonowane na tym koncie. W praktyce księgowej jednostek budżetowych bardzo ważną rolę odgrywa ewidencja analityczna, która pozwala na dostarczenie szczegółowej informacji związanej z danym składnikiem majątku. Drugim postulatem przydatności ewidencji analitycznej jest aspekt porządkowy pozwalający na sprawne rozliczenie i ewidencjonowanie dokumentów związanych z określonym składnikiem.
Drugim ważnym aspektem księgowym jest inwentaryzacja środków trwałych w budowie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację „maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury”. W niektórych przypadkach nie jest to możliwe, gdyż pozyskanie informacji o składnikach środków trwałych w budowie może wiązać się z wejściem na teren faktycznej budowy. Może to być znaczącym zagrożeniem dla członków komisji inwentaryzacyjnej. W takim przypadku należy zastosować przepis ustawy: „środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony …drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników”. Podczas weryfikacji tych środków należałoby uzyskać oświadczenie nadzorującego budowę zamontowaniu wcześniej zakupionych urządzeń.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ze zm.
Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *