Klasyfikacja budżetów ze względu na horyzont czasowy

Z tego względu wyróżniane są przede wszystkim budżety krótkookresowe (krótkoterminowe) i budżety długookresowe (długoterminowe). Te pierwsze obejmują okres zwykle do jednego roku i związane są rozmieszczeniem zasobów służących do bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego, bieżącej alokacji zasobów, jakimi dysponuje lub będzie dysponował podmiot. W ramach budżetów krótkookresowych sporządzane są budżety roczne oraz budżety obejmujące jeszcze mniejsze odcinki czasu np. budżety dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne czy półroczne. Zdarza się również, że podmioty rezygnują z „kalendarzowego” określenia odcinka czasu obejmującego budżet i dostosowują go do własnego cyklu produkcyjnego czy innych czynników determinujących ich działanie. W praktyce spotyka się czasem budżety obejmujące na przykład okres dwóch lub sześciu tygodni czy 50 dni.

Budżety długookresowe z kolei obejmują okres powyżej jednego roku i najczęściej określane są jako budżety kapitałowe bądź inwestycyjne, ponieważ ich przygotowanie wiążę się najczęściej z realizacją inwestycji tj. jej przygotowaniem i wykorzystaniem. Budżety długookresowe są określane także jako budżety strategiczne ponieważ w odniesieniu do całego podmiotu gospodarczego wskazują sposób pozyskania i wykorzystania najistotniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Nie są to budżety wskazujące szczegółowo zasoby i ich wykorzystanie ale raczej preliminarze, które wytyczają kierunki, kwantyfikują cele strategiczne podmiotu.

Niektóre klasyfikacje wymieniają też budżety średniookresowe obejmujące okres powyżej roku do 3 maksymalnie 5 lat. W takim ujęciu celem takich budżetów jest rozlokowanie środków w dłuższym okresie czasu z dosyć dużą szczegółowością, budżety długookresowe skupiają się jedynie na kluczowych, najrzadszych, najistotniejszych zasobach.

W praktyce wielu przedsiębiorstw sporządzane są niestety jedynie budżety krótkookresowe skupiające się na bieżącej alokacji zasobów.

4 myśli na temat “Klasyfikacja budżetów ze względu na horyzont czasowy”

  1. Spotkałem sie z klasyfikacją, w której definiuje się budżety strategiczne dla określenia budżetu (sporządzonego na okres nie dłuższy niż 1 rok) dla zużycia zasobów o charakterze strategicznym, czyli będących bezpośrednio związanych z celami strategicznymi firmy. Np. jeżeli strategia zakłada wzrost jakości produkcji mogą to być budżety kosztów jakości. Stosowanie tego pojęcia dla definiowania budżetu długookresowego wydaje mi się nieuzasadnione, ponieważ istnieje coś, co nazywa sie planem strategicznym i z opisu autora wynika, że o taki rodzaj zestawienia chodzi. Dzidek

  2. Określenie budżetów długookresowych – budżetami strategicznymi jest jednym z określeń, z jakim spotykamy się w praktyce. Naszym zdaniem pojęcie planu strategicznego jest szersze niż budżetu strategicznego. Budżety skupiają się na kwantyfikowaniu planów, plany obejmują szereg założeń o charakterze jakościowym, niefinansowym. W opracowaniach poświęconych planowaniu strategicznemu , rachunkowości zarządczej znaleźć można wiele ujęć powyższych zagadnień, które czasem nawet wydają się ze sobą sprzeczne.

  3. Faktycznie patrząc na literaturę i praktykę można odnieść często wrażenie, że to jakoś nie pasuje do siebie. To wydaje się nawet naturalne, gorzej jak naukowcy zaczynają się mijać ze sobą i dlatego miałem nadzieję, że mój komentarz zwróci uwagę na takie właśnie „niedopasowania”. Dziękuję Redakcji za zwrócenie uwagi na ten stan rzeczy.

  4. Bardzo podobna kwestia została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej Sygnatura
    IPPB5/423-318/10-5/AM z 2010.08.19
    Dyrektor Izby uznał iz koszty budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej technicznej, do których poniesienia Spółka była zobowiązana na mocy umów i porozumień z Miastem w związku z prowadzoną Inwestycją powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu na bieżąco, tj. poniesione nakłady powinny obciążać koszty prowadzonej przez Spółkę działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *