Rozliczanie faktur korygujących \"in minus\": kiedy należy uwzględnić taką fakturę w ewidencji na potrzeby VAT

W celu wyjaśnienia zasad rozliczania takich korekt należy posłużyć się następującym przykładem:

Podatnik dokonał dostawy papieru do drukarki 30 grudnia 2010 r. i wystawił z tego tytułu fakturę VAT w ciągu 7 dni, czyli już w styczniu 2011. W związku z faktem, że wystawiał fakturę w styczniu zastosował już „nową” stawkę 23%, która zastąpiła „starą” stawkę 22%. Fakturę wysłał do nabywcy a ten stwierdził, że faktura jest błędna, gdyż wskazuje stawkę VAT w wysokości wyższej od należnej, i zażądał wystawienia faktury korygującej.

Stanowisko kontrahenta jest jak najbardziej prawidłowe, jeżeli dostawa była dokonana w 2010 r. (np. towar został wydany klientowi jeszcze w 2010 r.), to winna być zastosowana „stara” stawka VAT; nie ma znaczenia okoliczność, że faktura jest wystawiona już w 2011 r. oraz, że czynność ta musi być wykazana w deklaracji za styczeń 2011 r.

W związku z powyższym, podatnik jeszcze w styczniu 2011 r. wystawił fakturę korygującą, w której zmniejszył wysokość kwoty podatku należnego (stosując stawkę 22%) i wysłał tę korektę do nabywcy na początku lutego 2011r. Potwierdzenie odbioru tej korekty przez nabywcę podatnik otrzymał 20 lutego. W którym miesiącu musi uwzględnić tę fakturę korektę?

Z przepisów w zakresie VAT wynika, że powinien tego dokonać w ewidencji i w deklaracji za luty 2011 r. Z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT wynika, że rozliczenia faktury korygującej wystawca faktury nie może dokonać we wcześniejszym okresie (miesiącu lub kwartale) niż miesiąc, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. W przedstawionym pytaniu nabywca otrzymał fakturę korygującą w lutym (została ona wysłana w lutym do nabywcy i podatnik otrzymał potwierdzenie jej odbioru także w lutym).
Wbrew pozorom nie można uwzględnić (rozliczyć) tej korekty w deklaracji za styczeń 2011r. Takie rozliczenie byłoby możliwe, jedynie wtedy gdyby nabywca otrzymał korektę jeszcze w styczniu a wysłane potwierdzenie trafiło do sprzedawcy już w lutym, ale przed 25 dniem tego miesiąca.

Oczywiście powyższe odpowiedzi są zgodne z tym, co wprost wynika z przepisów polskiej ustawy o VAT. Jednakże trudno uznać, że akurat w tym zakresie krajowe przepisy są zgodne z prawem wspólnotowym – wręcz przeciwnie są one ewidentnie niezgodne z unormowaniami unijnymi. Jeżeli jednak podatnik wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w tym zakresie i dostał właśnie taką odpowiedź a następnie zaskarżył ją do sądu administracyjnego, który prawomocnie uchylił interpretację Ministra Finansów powołując się na przepisy wspólnotowe, wówczas może on rozliczyć taką korektę w miesiącu jej wystawienia, czyli w styczniu, gdyż potwierdzenie nie może „warunkować” prawa do rozliczenia podatku należnego wynikającego z takiej korekty.

Również w styczniu mógłby rozliczyć taką fakturę korygującą podatnik, który dokonuje sprzedaży tzw. mediów (energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, gaz przewodowy, usługi telekomunikacyjne, etc.). W przypadku takich czynności, dla zmniejszenia kwoty podatku należnego polski ustawodawca nie wymaga potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Należy jednakże pamiętać, aby nie uwzględnić takiej korekty „za wcześnie”. Polskie regulacje przewidują bowiem dla tych czynności powstanie obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych, a mianowicie w terminie płatności wynikającym z umowy dla takiej dostawy lub świadczenia usług. Zatem, podatek VAT z faktury pierwotnej podatnik jest zobowiązany wykazać w deklaracji za ten miesiąc, w którym upływa termin płatności. Jako przykład można tutaj przywołać kwestię wystawienia faktury np. za dostawę energii elektrycznej w grudniu 2010 r., gdzie określono termin płatności na luty 2011 r. W sytuacji, kiedy w styczniu 2011 r. podatnik wystawił fakturę korygującą do tej pierwotnej faktury (z powodu np. błędnej stawki VAT) to taka korekta nie może być rozliczona w deklaracji za styczeń 2011 r. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za luty 2011 r. Wynika to z oczywistego faktu, że skoro VAT należny (dodatni) podatnik wykaże dopiero w lutym, to nie może go sobie obniżyć (korekta minusowa oznacza „ujemny” VAT należny) wcześniej, czyli w styczniu. Gdyby ta faktura korekta była wystawiona w lutym albo później, to wówczas sprzedawca powinien ją rozliczyć w miesiącu, w którym wystawił tę korektę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *