Informatyk nie zawsze będzie musiał zakładać firmę

Tworzenie strony internetowej jest zlecane profesjonalnym podmiotom bądź informatykom, którzy ,,dorabiają” poza etatem. Dla osób fizycznych zajmujących się nieprofesjonalnie wykonywaniem stron internetowych zatrudnionym na podstawie umowy o pracę właśnie takie dodatkowe ,,zlecenia” wydawały się problematyczne jeżeli chodzi o brak zarejestrowania działalności gospodarczej.
W przedmiotowym temacie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2015 r., znak: IPTPB1/415-739/14-4/KO. W stanie faktycznym podatnik zatrudniony właśnie na podstawie umowy o pracę planuje w czasie wolnym w trybie dorywczym wykonywać strony internetowe dla klientów. W związku z powyższym powziął wątpliwości, czy powinien zarejestrować działalność gospodarczą czy też może uznać tworzone strony jako działalność wykonywaną osobiście w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, iż ,,(…) skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na tworzeniu stron internetowych, nie wypełniają przesłanek do uznania ich za usługi świadczone w ramach prowadzenia działalności gospodarczej – z uwagi na brak znamion ciągłości (Wnioskodawca wskazał, że wykonywane będą dorywczo) oraz zorganizowanego charakteru – co wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, to przychód z tego tytułu nie kwalifikuje się do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza. Jeżeli strony internetowe wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wówczas przychody takie stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).”
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż usługi tworzenia stron internetowych świadczone w sposób niezorganizowany i nieciągły (dorywczo) nie spełniają warunków i nie można ich uznać za świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody uzyskane zatem w ten sposób stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 UoPIT i nie zachodzi potrzeba rejestracji działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *