Eliminacja podwójnego opodatkowania w przypadku doszacowania cen transferowych

W przypadku transakcji, które miały miejsce w przeszłości eliminacja podwójnego opodatkowania może nastąpić poprzez wykorzystanie procedur na podstawie przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UUPO) lub Konwencji Arbitrażowej (dalej: KA).
W przypadku transakcji planowanych eliminację podwójnego opodatkowania umożliwia zastosowanie procedury porozumienia cenowego.
Jednostronna eliminacja podwójnego opodatkowania

Zgodnie z par. 24 Rozporządzenia o cenach transferowych z 10 września 2009 r. Minister Finansów ma prawo, na wniosek podmiotu krajowego, dokonać korekty dochodów takiego podatnika w przypadku, w którym władze podatkowe innego kraju zakwestionowały poprawność rozliczeń tego podatnika z podmiotem powiązanym.

Procedura ta jest oparta na jednostronnej decyzji Ministra Finansów. Z tego względu znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się stosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się, bądź w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź w oparciu o Konwencję Arbitrażową.

Procedura wzajemnego porozumiewania się

Najpowszechniej znanym narzędziem umożliwiającym eliminację podwójnego opodatkowania jest procedura wzajemnego porozumiewania się oparta na przepisach art. 25 Umowy Modelowej OECD. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku, w którym podatnik uzna, że działania jednej lub obydwu administracji podatkowych w krajach będących stronami umowy będą mieć skutek w postaci podwójnego opodatkowania, ma on prawo przedstawić swą sprawę odpowiednim władzom w swym kraju.

Jeśli odpowiednie organy uznają, że jego zastrzeżenia są uzasadnione powinny one dołożyć starań, by rozwiązać tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia z właściwymi organami w drugim kraju.

Zgodnie z punktem 5 art. 25 Umowy Modelowej, jeśli właściwe organy nie są w stanie rozwiązać problemu, powinny one na żądanie podatnika skierować sprawę do arbitrażu. Niestety, zdecydowana większość UUPO nie zawiera tego postanowienia (odbiegając w tym zakresie od Umowy Modelowej).

Brak zdecydowanych zapisów nakazujących władzom podatkowym rozwiązanie problemu (odpowiednie organy „powinny dołożyć starań, by rozwiązać tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia”) powoduje ryzyko przeciągania się postępowania bez żadnej gwarancji osiągnięcia sukcesu.

Konwencja Arbitrażowa

By wyeliminować te wady UUPO w roku 1990 podpisano Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Obecnie KA obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej (w Polsce od 2007 r.); konwencja ta nie ma zastosowania do transakcji zawartych z podmiotami nieposiadającymi siedziby na terenie UE.

KA daje skuteczną możliwość wszczęcia procedury eliminacji podwójnego opodatkowania. W szczególności, KA wyznacza jasny termin zakończenia postępowania oraz daje pewność eliminacji podwójnego opodatkowania.
Eliminacja podwójnego opodatkowania w transakcjach krajowych

Paradoksalnie, w przypadku transakcji zawieranych przez dwa podmioty krajowe, problem ten może być istotnie trudniejszy do rozwiązania niż w przypadku transakcji międzynarodowych. Jedynym dostępnym środkiem umożliwiającym skuteczną eliminację tego ryzyka jest jednostronne porozumienie cenowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *