Unijne dotacje a VAT

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają ze środków wspólnotowych pochodzących z różnego rodzaju subwencji czy dotacji. Jakie zatem konsekwencje na gruncie podatku VAT wywiera otrzymanie unijnego dofinansowania działalności gospodarczej.

W myśl z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Należy jednakże pamiętać, iż obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W związku z powyższym, gdy podatnik VAT otrzymuje jakiekolwiek dotacje, subwencje lub dopłaty do ceny towaru czy usługi w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług tego rodzaju dotacja czy dofinansowanie stanowi obok ceny uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę, iż dofinansowanie musi być bezpośrednio związane z daną dostawą lub świadczeniem usług. Zatem dotacje nieuzależnione od ilości i wartości świadczonych usług nie będą podlegały opodatkowaniu. Jak uznał  Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Komisji Europejskiej przeciwko Republice Włoskiej (sygn. akt C-381/01) związek bezpośredni pomiędzy ceną a subwencją zachodzi, gdy subwencja jest wypłacana konkretnie podmiotowi subwencjonowanemu, celem dostarczenia przez niego określonego towaru lub usługi.

Stosownie do art. 19 ust. 21 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

W związku z tym wszyscy przedsiębiorcy otrzymujący środki wspólnotowe, mające bezpośredni  wpływ na cenę sprzedawanych towarów, bądź wykonywanych usług, powinni pamiętać że otrzymane dotacje należy dokumentować za pomocą faktury wewnętrznej ze stawką podatku VAT właściwą dla towarów lub usług, które są dofinansowywane przez Unię Europejską.

Jedna myśl na temat “Unijne dotacje a VAT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *