Udokumentowanie i prezentacja darowizn na cele religijne w księgach rachunkowych

Przekazane darowizny niezależnie od tego czy przybrały formę pieniężną czy rzeczową są zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 32 g ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm. dalej uor) pozostałymi kosztami operacyjnymi. Zgodnie z zasadą ostrożności wyrażoną w art. 7 ust 1 uor powinny obciążyć wynik finansowy okresu, w którym zostały przekazane.

Księgowanie będzie następujące, jeśli darowizna będzie przekazana z rachunku bankowego

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne – inne
  • Ma Rachunek bankowy

Prezentacja w rachunku zysków i strat kwoty przekazanej darowizny będzie następująca w wariancie porównawczym:

E. Pozostałe koszty operacyjne
III. Inne koszty operacyjne

W bilansie darowizna nie będzie wprost widoczna – jedynie poprzez zmniejszenie stanu przekazanych aktywów.

Ustawa o rachunkowości nie wymaga żadnej szczególnej formy potwierdzenia przekazania darowizny. Takiej formy jednak wymagają przepisy podatkowe. Art. 18 ust 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm. dalej pdop) wymaga, aby wysokość darowizny była udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Tylko taki sposób udokumentowania oraz fakt, że suma odliczeń z tytułu darowizn nie przekracza 10% dochodu umożliwia odliczenie.
Dodatkowo trzeba pamiętać, aby zgodnie z art. 18 ust 1 g updop należy wskazać w zeznaniu rocznym:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uznawany za równoważny, jeśli darowizna jest przekazywana podmiotowi niemającemu siedziby w Polsce.

Ujecie bilansowe na koncie „Pozostałe koszty operacyjne” jest dobrym rozwiązaniem, ułatwiającym sporządzenie zeznania podatkowego, ponieważ zwykle nie są to koszty automatycznie włączane, jako koszty uzyskania przychodu tylko podlegają wnikliwej analizie.

Podstawa prawna
art. 3 ust 1 pkt. 32g ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
Art. 18 ust 1c, art. 18 ust 1g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Jedna myśl na temat “Udokumentowanie i prezentacja darowizn na cele religijne w księgach rachunkowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *