Kiedy wybrać biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego?

Biegły rewident przeprowadzający badanie musi mieć, bowiem wystarczająca ilość czasu, aby przeprowadzić niezbędne procedury badania w tym wziąć udział w inwentaryzacji, która przecież może już rozpocząć się 1 października.
Krąg podmiotów, których sprawozdania finansowe są obligatoryjnie poddawane badaniu przez biegłego rewidenta został wskazany w art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t., jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223). Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia tego badania spoczywa na kierowniku jednostki ( to on jest odpowiedzialny przecież za prowadzenie rachunkowości w podmiocie zgodnie z art. 4 ust 5 uor. Pamiętać należy jednocześnie, że jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku to na podstawie art. 79 pkt. 1 uor grozi mu sankcja w postaci grzywny lub kary ograniczenia wolności.
Jednak kierownik jednostki ( np. zarząd) nie ma prawa wybrać ani biegłego rewidenta ani podmiotu uprawnionego do badania ksiąg rachunkowych. Wyraźnie o tym nów znowelizowany art. 66 ust 4 zdanie 2 „Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru”.
Zgodnie z tym przepisem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego może dokonać organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe ( np. zgromadzenie wspólników, Walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie członków spółdzielni albo zgromadzenie wspólników). Wybór taki na podstawie statutu umowy albo innego aktu prawnego wiążącego jednostkę może zostać scedowany na inny organ, niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. W praktyce coraz częściej spotykamy się z zapisami umów i statutów, które wskazują, iż wyboru firmy audytorskiej dokonuje rada nadzorcza albo komisja rewizyjna. W spółkach skarbu państwa wybór podmiotu audytującego należy też do rady nadzorczej. Wynika to z Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu państwa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Warto pamiętać także, że musi być to wybór a nie wskazanie firmy audytorskiej. Zarząd powinien zadbać o zebranie ofert firma audytorskich sposób, których zostanie wybrany podmiot, który zbada sprawozdanie Państwa firmy. Proszę pamiętać, że jeśli nie zostanie zapewniona „procedura wyboru” to badanie sprawozdania może zostać uznane za nieważne z mocy prawa.

Kierownik jednostki ma obowiązek zapewnić, aby wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego był dokonany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649). To z ramienia podmiotu audytorskiego przyjdzie do państwa firmy biegły rewident, aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego.

2 myśli na temat “Kiedy wybrać biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *