Możliwość zaliczenia wydatku do kosztów w przypadku braku umowy oraz faktury

Czy w tej sytuacji możliwe jest zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy mieć na uwadze, iż stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ustawy. Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę zwrotu wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodu oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich związek ze źródłem przychodu, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu i nie zostały one wymienione w art. 23 ustawy o PDOF zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
O możliwości zaliczenia przez Czytelnika wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje także to, czy fakt poniesienia tego wydatku zostanie przez niego należycie udowodniony. Podatnicy powinni gromadzić dokumenty wskazujące zarówno wysokość osiąganych przychodów jak i poniesionych w celu uzyskania tych przychodów wydatków. Takimi dokumentami mogą być faktury, rachunki ale także inne dowody potwierdzające fakt poniesienia przez Podatnika konkretnego wydatku. (np. KP- dowód wpłaty gotówki do kasy, polecenie przelewu, przekaz pocztowy, pokwitowanie wystawione przez sprzedawcę itp.)
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w myśl art.180 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, a jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (…).
Mając na uwadze powyższe Czytelnik będzie mógł zaliczyć wydatki ponoszone na eksploatację wynajmowanego lokalu do kosztów uzyskania przychodu mimo braku faktury, rachunku czy paragonu, jeżeli tylko potrafi wykazać za pomocą innych dowodów, iż rzeczywiście wydatek taki poniósł. Taki dowodem mogłyby być zlecenia przelewów bankowych dotyczące opisywanego najmu nieruchomości lub korespondencja elektroniczna z wynajmującym, z której wynikałoby, iż rzeczywiście opisywane wydatki zostały poniesione w związku z najmem nieruchomości.

2 myśli na temat “Możliwość zaliczenia wydatku do kosztów w przypadku braku umowy oraz faktury”

  1. Przecież bardzo często za dowód ksiegowy wystarczy polecenie ksiegowania z dołaczonym oświadczeniem pracowanika o poniesieniu kosztu np w czasie podrózy służbowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *