VAT od posiłków profilaktycznych

Podatnik posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych na rzecz pracowników posiłków profilaktycznych.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy podkreślić, iż kwestię wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków, wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). W myśl § 2 tego rozporządzenia posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Tak więc tylko w przypadku spełnienia powyższych parametrów posiłki mogą być uznane za posiłki profilaktyczne.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera uregulowań dotyczących posiłków profilaktycznych, należy je więc identyfikować według klasyfikacji statystycznych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. -Dz. U. Nr 89, poz. 844). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w grupowaniu: Sekcja H – usługi hoteli i restauracji, Dział 55 – usługi hoteli i restauracji wyróżnia obok usług gastronomicznych (PKWiU 55.3) również usługi stołówkowe i cateringowe  (PKWiU 55.5) oraz usługi związane z podawaniem napojów (PKWiU 55.4).

Z analizowanego stanu faktycznego wynika, że Czytelnik nabywa posiłki profilaktyczne, a następnie nieodpłatnie wydaje je pracownikom realizując w ten sposób obowiązek nałożony przepisami prawa pracy, który z kolei stanowi czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT odliczenie podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim nabyte towary lub usługi są lub będą służyć wykonywaniu działalności opodatkowanej podatnika. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że ustawodawca przewidział szereg wyjątków od tej zasady, dla których odliczenie podatku naliczonego nie może być zastosowane. I tak, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku co do zasady nie przysługuje w przypadku nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

Jednakże należy zaznaczyć, iż usługi gastronomiczne według klasyfikacji statystycznej zostały zgrupowane w dziale 55.3 PKWiU. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie posiłków dla pracowników pod warunkiem, że będą one spełniały wymogi dla posiłków profilaktycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r.

Jedna myśl na temat “VAT od posiłków profilaktycznych”

  1. To czy skutki zdarzenia, w sumie losowego należy pokazac jako straty nadzwyczajne czy jako pozostałe koszty operacyjne w dużej mierze zależy od sytuacji konkretnej jednostki.
    Proszę pamiętać, ze np w MSR nie ma w ogóle pojęcia Strat nadzwyczajnych
    Moim zdaniem, jeśli uznacie Państwo iż zalanie wodą jest wpisane w ryzyko prowadzenia działalności to trzeba pokazać skutki jako INNE pozostałe koszty operacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *