Darowizna leków

Przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika w ramach  darowizny, która to darowizna nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Trzeba bowiem podkreślić, iż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zatem nieodpłatna dostawa towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie, gdy zostaną spełnione kumulatywnie dwie przesłanki: możliwość odliczenia w całości lub części podatku naliczonego oraz brak powiązania nabycia usług z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podkreślić należy, iż w opisywanej sytuacji firma posiadała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wytwarzany lekarstw. Natomiast niewątpliwym jest, iż darowizna towaru, ze względu na charakter prawny umowy darowizny, nie stanowi czynności związanej z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Tym samym, wobec łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, Czytelnik powinien opodatkować opisywane przekazanie towaru podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż podstawa opodatkowania podatkiem VAT czynności dokonania darowizny określona została w art. 29 ust. 10 ustawy od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem przywołanych przepisów, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Tym samym podstawą opodatkowania darowizny wytwarzanych we własnym zakresie lekarstw będzie koszt ich wytworzenia.

Ustalając stawkę podatku VAT według, której powinny zostać opodatkowane darowane przez Czytelnika leki należy podkreślić, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %. W poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy znajdują się produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego. Tym samym Podatnik winien opodatkować przedmiotową darowiznę według stawki podatku VAT w wysokości 7 %, o ile wspomniane leki zostały wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych. Dodatkowo opisywana darowizna, zgodnie z regulacją art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, powinna zostać również udokumentowana fakturą wewnętrzną,

Reasumując, należy stwierdzić iż opisywanie przekazanie leków na cele charytatywne jako niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wytworzeniem lekarstw przekazanych następnie nieodpłatnie w ramach darowizny.

Jedna myśl na temat “Darowizna leków”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *