Sankcje za niepoddanie sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta

Warto wiedzieć, ze brak zbadania sprawozdania finansowego uniemożliwia złożenie go do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Ten czyn jest również karany –  kierownikowi jednostki grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności.

Sankcje za niepoddanie sprawozdania finansowego audytowi wynikają nie tylko z ustawy o rachunkowości – Kodeksu Pracy w odniesieniu do członka zarządu będącego jednocześnie pracownikiem Może także ponosić odpowiedzialność służbową na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Niewypełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych., Może grozić za to nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie stanowisko znaleźć można w  wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r., (sygn. akt I PKN 360/98). Sąd uznał w nim, że: „Działania lub zaniechania kierownika jednostki zobowiązanej do składania bilansu, prowadzące do uchybienia obowiązkom wynikającym z przepisów o rachunkowości, uznać przeto należy w realiach niniejszej sprawy za zawinione i uzasadniające odwołanie ze stanowiska dyrektora ze skutkami wynikającymi z art. 39 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych w związku z art. 52 § 1 pkt. 1 KP.” W sprawie będącej przedmiotem tego wyroku dyrektor podmiotu został odwołany ze stanowiska dyrektora i zwolniony w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy za nieprzedłożenie radzie pracowniczej zweryfikowanego bilansu.

Warto zauważyć, że niepoddanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta ogranicza możliwość podziału wyniku finansowego. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Jeżeli taki podział wyniku finansowego jest dokonany bez spełnienia tego warunku, to jest  nieważny z mocy prawa na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna
Art. 53 ust. 3, art. 64 ust 1, art. 79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 ze zm)
Art. 52 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *