Powierzenie pracownikowi auta służbowego

W związku z powyższym w wielu przedsiębiorstwach wprowadzono skomplikowane regulaminy wykorzystywania pojazdów samochodowych, które w wyniku zmian od 1 stycznia 2015 r. okazały się całkowicie niepotrzebne.
Rozważając kwestię przychodu pracownika w PIT z tytułu powierzenia przez pracodawcę pojazdu służbowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 UoPIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przychodami z szeroko rozumianego stosunku pracy, są zatem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z powyższego wynika, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne.
Podczas rozważań nad przedmiotowym zagadnieniem, należy również wskazać na art. 124 § 2 KC, który stanowi, iż pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż każda realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie powinna generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy opodatkowanego podatkiem PIT. Mając na uwadze powyższe, powierzenie przez pracodawcę pracownikowi mienia w postaci samochodu służbowego nie powinno po stronie pracownika tworzyć przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Konsekwentnie, należy podnieść, iż w przedmiotowej kwestii również na pracodawcy nie powinny ciążyć żadne obowiązki w zakresie płatnika podatku PIT.
Na zasadność powyższego wskazuje szeroka linia interpretacyjna organów podatkowych1 – m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r., znak: IBPBII/1/415-905/14/MZ, który podkreślił ,,(…) realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy (…)”.
\"\"
1) TAK: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2014 r., znak: IPPB4/415-547/14-2/JK3, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2014 r., znak: ITPB2/415-606/14/IL, , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 r., znak: IBPBII/1/415-774/14/BD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *