Proces zamknięcia ksiąg i przygotowania sprawozdawczości rocznej w JST

Wśród najważniejszych aspektów wiarygodności sprawozdania należy wymienić: wiarygodnie wyceniony majątek, rzetelna prezentacja zobowiązań ciążących na jednostce oraz właściwa wysokość kapitałów i funduszy. Ponadnormatywna wysokość zobowiązań wykazanych w pasywach jednostki może okazać się podstawowym powodem braku uzyskania finansowania, jednak zaniżenie ich wartości jest poważnym przestępstwem godzącym w wiarygodność sprawozdania finansowego. Zaniżanie zobowiązań jest najcięższym przewinieniem zarządzających jednostką godzącym w wiarygodność sprawozdania finansowego, gdyż rygorystyczne zasady wyceny majątku dla jednostek sektora finansów publicznych ograniczają znacząco manipulacje związane z wiarygodną wyceną majątku. Jednocześnie efekt wyceny majątku w niewielkim stopniu wpływa na wysokość funduszu jednostki więc manipulacje dotyczące wysokości funduszy nie są zagrożeniem wiarygodności sprawozdania finansowego.
Warunkiem przygotowania wiarygodnego sprawozdania finansowego są następujące elementy procedury:

  • rzetelne rozliczenie inwentaryzacji – zwłaszcza stwierdzonych niedoborów i szkód,
  • rozliczenie nadwyżek;
  • wycena majątku wraz z utworzeniem odpisów aktualizujących,
  • weryfikacja funduszu jednostki,
  • rozliczenie wszystkich dochodów i wydatków jednostki,
  • rozliczenie rozliczeń międzyokresowych,
  • zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Efektem tych prac jest sporządzenie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania finansowego. Większe jednostki muszą w tym okresie rozpocząć współpracę z biegłymi rewidentami, którzy mogą w ramach swoich obowiązków zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do badania sprawozdania finansowego. Audytor zewnętrzny ma również obowiązek wydania opinii na temat ryzyka towarzyszącemu badanej jednostce, dlatego często nakazuje ponowne ustalenie wyniku na różnego rodzaju operacjach, lub wycofanie z kosztów specyficznych pozycje, które powinny być „aktywowane” w bilansie. Informacje sporządzane na potrzeby audytora zewnętrznego sporządzane są głównie raz w roku i są najczęściej syntezą zapisów księgowych dokonanych w poprzednim roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe jest badane przez audytora. Przygotowane w ten sposób sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organy statutowe danej jednostki.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *