Wartości niematerialne i prawne w księgach JSFP

Jednak w bardziej zaawansowanych podmiotach do typowej działalności operacyjnej niezbędne są również różnego rodzaju patenty, oprogramowanie oraz prawa majątkowe osób trzecich nazywane formalnie jako wartości niematerialne i prawne. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartości niematerialne nie są tak ważne jak w przypadku podmiotów zajmujących się nowoczesnymi technologiami, jednak odgrywają pewną rolę, której nie można marginalizować.
Wzorcowy plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych nie przewiduje szczegółowej ewidencji analitycznej dla wartości niematerialnych i prawnych jednak minimalny podział analityczny konta 020 — „Wartości niematerialne i prawne” powinien zawierać następujące elementy:

  • licencje – czyli najczęściej oprogramowanie komputerów lub systemy informatyczne wykorzystywane w działalności danej jednostki;
  • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej – mogą to być wynalazki lub patenty wykorzystywane np. w jednostkach oświatowych
  • koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym – nakłady środków pieniężnych na przeprowadzenie prac ulepszających dotychczasową działalność np. w jednostkach badawczych i oświatowych.

W skonsolidowanym bilansie jednostek samorządu terytorialnego występuje również pozycja, która zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych – wartość firmy jednostek podporządkowanych, która powstaje na skutek różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością netto przejętych przez jednostkę aktywów. Wartość firmy nie jest jednak składnikiem często występującym w księgach JST. Na uwagę zasługuje również fakt, że w JSFP nie wykazuje się tzw. know – how czyli wydatków przeznaczonych na pozyskanie wiedzy związanej np. z poprawą organizacji i zarządzania daną jednostką. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką sektora – zasady funkcjonowania określa szereg ustaw, a swoboda działania jest często znacząco ograniczona.

\"\"
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w książce: Aktywa w księgach JSFP, obejmującej zasady ewidencji księgowej aktywów jednostek sektora finansów publicznych. W opracowaniu dotyczącym wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowane są: zasady wyceny składników aktywów, schematy księgowe oraz zasady prezentacji w szeroko rozumianej sprawozdawczości budżetowej.
Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *