Kontrola zarządcza w aspekcie dyscypliny finansów publicznych

Konsekwencją niewłaściwie podjętych decyzji jest najczęściej utrata stanowiska. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych zarządzający muszą liczyć się z dodatkową odpowiedzialnością karną z tytułu niewłaściwego zarządzania mieniem publicznym. Zarządzający jednostkami sektora finansów publicznych podlegają ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednym z poważnych naruszeń tej dyscypliny mogą być problemy związane z niewłaściwie zorganizowanym systemem kontroli zarządczej.
Ważnym przepisem jest „ustawy o odpowiedzialności…” jest art.  18c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Jest to przepis dodatkowo sankcjonujący obowiązek stosowania kontroli zarządczej w jednostce. Kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma konieczność zapewnienia efektywności działania w ramach sprawowania kontroli zarządczej. Jednak omawiany przepis jest niemożliwy do wyegzekwowania w świetle aktualnych regulacji.
W ustawie o finansach publicznych obowiązek stosowania kontroli zarządczej opisany jest w sposób ogólnikowych sloganów. Jednocześnie resort finansów wprowadził zalecenia o charakterze „miękkich regulacji” pt. Standardy Kontroli Zarządczej, których stosowanie nie ma bezwarunkowej mocy prawnej. Niestety standardy bardzo pobieżnie traktują proces stosowania omawianej kontroli, przygotowane standardy mają charakter niemal fasadowy, gdyż dopuszczają możliwość dowolnego umotywowania podjętych działań kontrolnych jako wystarczających. Rozwiązaniem problemu dotyczącego stosowania efektywnej kontroli zarządczej jest wprowadzenie jasnych regulacji szczegółowych, które w przejrzysty sposób określają wymagania wobec zarządzających. W takim przypadku brak wykonania poszczególnych nakazów pozwoli na wyciągnięcie dodatkowej odpowiedzialności, gdyż aktualnie nie jest to możliwe.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *