Elementy długoterminowego planowania finansowego w JSFP

Wszystkie zadania zawarte w długoterminowej strategii rozwoju są możliwe do zrealizowania pod warunkiem zapewnienia źródeł finansowania we wszystkich etapach realizacji tychże zadań. Długoterminowe planowanie finansowe jest więc nieodłącznym obowiązkiem służb finansowo księgowych JSFP.
Każde zadanie zawarte w planie rozwoju działalności powinno zostać objęte planowaniem finansowym powinno mieć precyzyjnie określoną wielkość nakładów pieniężnych niezbędnych do jego realizacji. Ogół nakładów na wszystkie zadania przeznaczone do realizacji w najbliższych latach są elementem planu finansowania w zakresie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Dodatkowo w trakcie tworzenia długoterminowego planu finansowego należy również przeprowadzić prognozy w zakresie wydatków i rozchodów związanych z podstawową działalnością jednostki. Jest to segment wydatków związanych z działalnością operacyjną. Ostatnim elementem planu wydatków są wydatki i rozchody o charakterze finansowym – najczęściej są to środki przeznaczone na obsługę zaciągniętych zobowiązań finansowych niezbędnych na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Znacznie trudniejszym zadaniem w procesie długoterminowego planowania finansowego jest właściwe prognozowanie wysokości wpływów i dochodów jednostki. Jest to znacznie trudniejsza część planowania finansowego, gdyż w tym przypadku należy przeprowadzić skomplikowane analizy statystyczno – ekonometryczne pozwalające na wiarygodne oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych zwiększających potencjał jednostki. Wśród najważniejszych elementów takiego modelu należy wyróżnić (poniżej zostaną zaprezentowane wyłącznie specyficzne czynniki związane z JSFP):

  • dynamikę wzrostu wpływów z tytułu dotacji i subwencji,
  • wzrost potencjału ekonomicznego (np. zdolności do rozpoczynania nowych inwestycji przez nowopowstające podmioty gospodarcze) danego obszaru terytorialnego (np. gminy, powiatu),
  • dynamikę wzrostu zamożności mieszkańców danego obszaru (pośredni związek ze wzrostem dochodów jednostki),
  • czynniki demograficzno – społeczne (wzrost liczby mieszkańców danego obszaru).

Tworząc długoterminowe plany finansowe należy zawsze kierować się zasadą ostrożności – tworzenie dodatkowych rezerw po stronie wydatków i rozchodów oraz ujęcie tylko pewnych wpływów i dochodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Jedna myśl na temat “Elementy długoterminowego planowania finansowego w JSFP”

  1. Nie był dotychczas zamieszczany bo wg informacji od naszych czytelników wolą oni korzystać z planów kont generowanych za pomocą systemów FK
    Dostawaliśmy informacje typu – będzie tylko zamieszanie jeśli w planie kont napiszecie iż 202 to rozrachunki z dostawcami a u nas 201 będzie tym kontem itd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *