Budżet zadaniowy a ewidencja analityczna w JSFP

Plan taki jest ściśle związany ze strategią rozwoju jednostki w horyzoncie długoterminowym. Wszystkie zadania zawarte w długoterminowej strategii rozwoju są możliwe do zrealizowania pod warunkiem zapewnienia źródeł finansowania we wszystkich etapach realizacji tychże zadań. Nowelizacja przepisów przewiduje, aby JSFP od 2012 roku sporządzały sprawozdawczość śródroczną w układzie zadaniowym. Podstawowym wymogiem dostarczenia rzetelnej informacji dotyczącej sytuacji finansowej jednostki jest szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona zgodnie z ściśle określonymi w różnych przepisach zasadami. Nie jest to jednak możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ewidencji analitycznej w księgach danej jednostki.
Podstawową ideą wdrażania budżetu zadaniowego jest reorganizacja zasad wydatkowania środków publicznych z układu instytucjonalny na funkcjonalny. W myśl wdrażanych zasad podstawowym przekrojem analitycznym nie będą instytucje i jednostki lecz poszczególne zadania danej jednostki sektora finansów publicznych. Dopasowanie ewidencji analitycznej musi być jednak poprzedzone etapem planowania i identyfikowania poszczególnych zadań. Proces przygotowania powinien zawierać następujące czynniki:

  • wskazanie podstawowych problemów do rozwiązania,
  • oszacowanie wymiernych rezultatów możliwych do pomiaru ilościowego,
  • przygotowanie metod rozwiązania wskazanych problemów i potrzeb,
  • wybór ścieżki (mapy drogowej) osiągnięcia realizacji zadań
  • przygotowanie budżetu (planu) kosztów rodzajowych planowanych zadań
  • ustalenie horyzontu czasowego realizacji zaplanowanych czynności (wraz ze ścieżką krytyczną),
  • wykonanie zaplanowanych zadań,
  • ustalenie zasad rozliczenia zadań po ich realizacja
  • kontrola i ocena realizacji zadań.

Podstawą projektowania ewidencji analitycznej niezbędnej dla zadaniowego układu sprawozdawczości jest lista zadań realizowanych w ramach działalności konkretnej jednostki. Ewidencja „zadaniowa” wymusza zastosowanie dodatkowych kont analitycznych na kontach rozrachunkowych, kosztowych i przychodowych. Należy również rozważyć możliwość zmodyfikowania i wykorzystania kont zespołu 5 — Koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *