Przestępstwo skarbowe

Istota przestępstwa skarbowego
Przestępstwo skarbowe zgodnie z brzmieniem art. 53 § 2 KKS jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
Przestępstwo skarbowe podlega w świetle art. 22 § 1 KKS karze:

  1. grzywny w stawkach dziennych –
    wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej (jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720). Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności).
  2. kara ograniczenia wolności –
    wymierzając karę ograniczenia wolności za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej i tej wymagalnej należności nie uiszczono, sąd określa także obowiązek uiszczenia jej w całości w wyznaczonym terminie.
  3. kara pozbawienia wolności –
    kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, najdłużej – 5 lat (za wyjątkami). Karę pozbawienia wolności wymierza się w dniach, miesiącach i latach.

Środkami karnymi przy przestępstwach skarbowych jest: 1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 2) przepadek przedmiotów; 3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; 4) przepadek korzyści majątkowej; 4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej; 5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska; 6) podanie wyroku do publicznej wiadomości; 7) pozbawienie praw publicznych; 8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie: a) warunkowe umorzenie postępowania karnego, b) warunkowe zawieszenie wykonania kary, c) warunkowe zwolnienie.

Środkami zabezpieczającymi przy przestępstwach skarbowych jest: 1) umieszczenie w zakładzie zamkniętym; 2) umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym; 3) umieszczenie w zakładzie karnym, w którym stosuje się środki lecznicze lub rehabilitacyjne; 4) umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego; 5) skierowanie do placówki leczniczo-rehabilitacyjnej; 6) przepadek przedmiotów; 7) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;
Jeżeli sprawca popełnił więcej niż jedno przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 39 KKS sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa skarbowe do ich sumy, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu 1080 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności.
Kiedy następuje przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego?
Karalność przestępstwa skarbowego ustaje jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat (gdy czyn stanowił przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat) lub 10 lat (gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata). Dodatkowo w tym miejscu należy wskazać, iż karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.

Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu należności cywilnoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli przestępstwo skarbowe polegało na uszczupleniu, bieg jego przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny (jeżeli nie jest możliwe określenie dnia powstania długu celnego, bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego rozpoczyna się z dniem najwcześniejszym, w którym istnienie długu celnego zostało ustalone).

Co grozi, gdy sprawca ,,jedynie” usiłował popełnić przestępstwo skarbowe?
Zgodnie z art. 21 KKS, usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. Za usiłowanie można wymierzyć karę w wysokości nieprzekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa skarbowego.

Co z uszczuploną należnością publicznoprawną?
Sprawca czynu zabronionego, oprócz obowiązku zwrotu uszczuplonej należności cywilnoprawnej zgodnie z art. 29 KKS objęty jest również przepadkiem przedmiotów obejmujących: 1) przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa skarbowego; 2) narzędzie lub inny przedmiot stanowiący mienie ruchome, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego; 3) opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych przedmiotów; 4) przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

Opublikowanie wyroku do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 35 KKS w uzasadnionych wypadkach sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób przez siebie określony (podobne rozwiązanie zawarto w art. 50 KK). W praktyce uzasadnionymi przesłankami przemawiającymi za publiczną publikacją wyroku jest duża społeczna szkodliwość przestępstwa skarbowego (celem jest uświadomienie społeczeństwu degeneracji sprawcy) oraz prewencja (odstraszenie kolejnych potencjalnych sprawców przestępstw skarbowych).

Kiedy kara za przestępstwo skarbowe może zostać warunkowo umorzona/ zawieszona/ zwolniona?
W przestępstwach skarbowych mniejszej wagi, sąd może w związku z treścią art. 41 KKS warunkowo umorzyć postępowanie karne wobec sprawcy/ warunkowo zawiesić wykonanie kary/ warunkowo zwolnić z kary, określając jednocześnie obowiązek uiszczenia w całości w wyznaczonym terminie uszczuplonej należności cywilnoprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *