Kierunków rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MŚP

Zgodnie z nowymi zapisami, MG przeprowadzi badanie rynku wybranych usług wspierających sektor MSP w zakresie poręczeń i gwarancji. Pozwoli to określić skalę zapotrzebowania na te usługi wśród małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

MG wprowadza także nowe działanie 7.7, które ma uporządkować zagadnienia pomocy publicznej w funkcjonowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dotyczy to przede wszystkim udzielania poręczeń na warunkach preferencyjnych z wykorzystaniem wsparcia de minimis. Szczegóły określą odrębne rozporządzenia.

Zmienia się również podmiot odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla kadr zaangażowanych w działalność funduszy (działania 6.6). Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w tym zakresie przejmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Dokument „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013” stanowi realizację zadań zapisanych w Planie stabilności i rozwoju, w działaniu „Wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeń dla MSP”.

Więcej informacji:

http://www.mg.gov.pl/node/11455
http://www.mg.gov.pl/node/11411

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *