Pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – zasady ujmowania. Część 4

Do tej kategorii nie zalicza się również:
aktywów finansowych, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy;
aktywów finansowych wyznaczonych przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży; lub
aktywów finansowych, w odniesieniu do których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu. (takie aktywa kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży)

Standard dodatkowo podkreśla iż nabyte udziały w portfelu aktywów niebędących pożyczkami i należnościami (np. udziały w funduszach powierniczych lub podobnych) nie są pożyczkami i należnościami.

Czwartą kategorią instrumentów są aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Jest to kategoria do której mogą trafić instrumenty finansowe, które na mocy decyzji jednostki są do niej przypasane. Do tej grupy jednak trafiają też instrumenty, których nie można ująć w pozostałych kategoriach czyli:

  • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
  • Pożyczki i należności

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – są to zatem aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie będące a) pożyczkami i należnościami; b) inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności; ani c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy

Podstawa prawna
MSR 39 par 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *