Komisja Wspólna przyjęła projekty ws. możliwośći zakupu broni i uproszczenia ubiegania się o dane z bazy PESEL

Spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dzisiaj (28 kwietnia br.) współprzewodniczył Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. Obrady poprowadził ze strony samorządowej – Piotr Uszok, prezydent Katowic i sekretarz zarządu Unii Metropolii Polskich.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła 30 propozycji zmian w prawie, w tym 6 przygotowanych przez MSWiA.

Wśród przedłożonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycji legislacyjnych uzgodniono m.in. projekt ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacja ustawy reguluje zasady nabywania oraz obrotu bronią i amunicją. Możliwość zakupu broni i amunicji za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych, nabywania bez koncesji sprzętu powojskowego – to jedne z wielu ważnych zmian ujętych w przygotowywanej nowelizacji.

Nowe przepisy umożliwią dokonywanie zakupu broni i amunicji przez Internet, przez osoby mające pozwolenie na ich posiadanie. Przedsiębiorcy kupujący broń z internetowych sklepów będą musieli posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Takim podpisem nie będą musiały posługiwać się jedynie osoby fizyczne. Będą jednak musiały dostarczyć sprzedawcy oryginały dokumentów uprawniających do nabycia broni i amunicji. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Nowelizacja wprowadza również przepisy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów i miłośników sprzętu używanego przez policję i wojsko. Do projektu ustawy wprowadzono zapisy, które umożliwiają obrót i zakup uzbrojenia, które utraciło „atrybuty bojowe”, czyli swoje przeznaczenie wojskowe lub policyjne. Dzięki temu będzie można sprzedawać bez konieczności występowania o koncesję sprzęt „powojskowy”, jak: armaty, czołgi, inne pojazdy wojskowe, statki czy samoloty. Aktualne przepisy nie precyzują jakie elementy należy usunąć ze sprzętu przeznaczonego tylko dla wojska, policji (lub innych służb) – aby utracił on swój charakter i mógł być sprzedawany osobom cywilnym.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła także przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Projekt rozporządzenia wprowadza nowy wzór wniosku o udostępnienie danych z baz: ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Zmiana wniosku uprości procedurę udostępniania danych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. We wniosku na przykład trzeba będzie podać nowe dane dotyczące pełnomocnika wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu/faksu lub adres email). Wniosek zawierać będzie też rubrykę dotyczącą konkretnych danych, o jakie najczęściej zwracają się wnioskodawcy – i o jakie można będzie się ubiegać: czyli adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, serię i numer dowodu osobistego oraz „inne” (wszystkie dane o danej osobie). W treści wniosku znajdzie się także informacja o obowiązku potwierdzenia wniesionej opłaty za udostępnienie danych.

Podczas wspólnego posiedzenia samorządowców ze stroną rządową przyjęto także cztery inne projekty rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych i administracji:

    * w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
    * w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
    * w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu;
    * projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła większość z 32 projektów i spraw dodatkowo zgłoszonych na dzisiejsze posiedzenie. Decyzją Komisji jeden projekt został zdjęty z posiedzenia (projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ministerstwa Infrastruktury), a drugi nie uzyskał pozytywnej opinii składu Komisji.

Podczas posiedzenia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła także m.in.

  • propozycje Ministerstwa Środowiska – projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych;
  • propozycje Ministerstwa Infrastruktury – projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu;
  • propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej – projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników;
  • propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 26 maja 2010 roku.

Przyjęte dzisiaj przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akty te znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA, w zakładce Projekty aktów prawnych.

MSWiA/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *