Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych w stanowisku KSR. Księgi rachunkowe prowadzone przez jednostkę

Co więc oznacza pojęcie prowadzone przez jednostkę KSR wyjaśnia w pkt. 21stanowiska iż księgi rachunkowe prowadzone przez jednostkę to księgi prowadzone przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji jednostki. Chodzi tu zarówno o zasoby lokalowe, sprzętowe jak i ludzkie. W świetle brzmienia art. 11 uor od 4 marca 2010 jednostka nie jest ograniczona w wyborze miejsca prowadzenia przez siebie ksiąg rachunkowych. Mogą być one zatem prowadzone np. w siedzibie, oddziale (zakładzie), biurze, wynajmowanym czy będącym własnością jednostki. Miejsce prowadzenia położonego zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Ważne – nie ma już obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce

Podobnie jak w odniesieniu do ksiąg rachunkowych jednostki rozumianej jako integralna całość, tak samo sytuacja może wyglądać w odniesieniu do oddziału. Jednostka może upoważnić taki oddział (zakład), który nie jest jednostką organizacyjną sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe w myśl postanowień art. 51 ustawy, do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno tylko samego oddziału (zakładu), jak i całej jednostki. Upoważnienie do prowadzenia w oddziale (zakładzie) ksiąg rachunkowych oddziału (zakładu) bądź całej jednostki nie rodzi obowiązku sporządzania przez ten oddział (zakład) sprawozdania finansowego oddziału (zakładu) lub całej jednostki.

Pamiętać oczywiście należy iż w przypadku powierzenia ksiąg do prowadzenia zakładowi na kierowniku ciążą jednostki  związane z poinformowaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego o miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg ( art. 74 uor) oraz zapewnieniu dostępności ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru.

Warto zastanowić się czy w przypadku korporacji nie będzie dobrym pomysłem centralizacja rachunkowości w jednym z oddziałów. Oczywiście niekoniecznie odrębnym podmiocie – wtedy musiałyby go osoby prowadzące spełniać kryteria wynikające z wymogów związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna
Uchwała nr 5/10 Stanowisko Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jedna myśl na temat “Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych w stanowisku KSR. Księgi rachunkowe prowadzone przez jednostkę”

  1. W naszej opinii zendra nie stanowi złomu, gdyż w załączniku nr 6 do Dyrektywy 112 została potraktowana jako odrębna kategoria od złomu. Najważniejsze jest jednak, że zendra powstaje w procesie produkcyjnym, jest więc odpadem produkcyjnym, a nie złomem. W przygotowywanej nowelizacji przepisów zendra nie zostanie również uznana za złom, gdyż po prostu nie powstaje w procesie recyklingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *