Komputer i oprogramowanie jako jeden środek trwały?

W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
Z kolei art. 16f ust. 3 UoCIT wskazuje, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m UoCIT, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500,00 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1 UoCIT, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m UoCIT albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.
W związku z powyższym, należy wskazać, iż jednostkowa wartość zakupionego komputera poniżej 3.500,00 zł pozwoliłaby podatnikowi na:

1. nie uznanie komputera za środek trwały i zaliczenie wydatku na jego zakup jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania, bądź
2. włączenie komputera do kategorii środków trwałych i dokonanie odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania go do używania bądź w następnym.

Jednakże, w tym miejscu należy wskazać, iż powstają wątpliwości związane z kosztem jednostkowym oprogramowania, który łącznie z wartością jednostkową komputera może przekroczyć kwotę 3.500,00 zł i uniemożliwić zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów bądź dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
W celu rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia należy rozstrzygnąć kluczową kwestię, tj. czy komputer i oprogramowanie należy rozpatrywać jako jeden składnik majątku czy też osobno, tj. komputer jako środek trwały a program jako wartość niematerialną i prawną.
W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku zakupu programów komputerowych w rzeczywistości nie dokonuje się zakupu programu a jedynie licencji na jego użytkowanie na określonych przez producenta warunkach. Taka licencja zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych, które są odrębnym od środków trwałych przedmiotem amortyzacji, gdy przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok. Dodatkowo, na odrębność jako przedmiotu amortyzacji licencji oprogramowania może wskazywać fakt, iż dokonujący zakupu oprogramowania ma prawo przeniesienia zakupionego programu na inny sprzęt komputerowy, co podkreśla, iż oprogramowanie nie jest dedykowane wyłącznie do konkretnego sprzętu i stanowi osobną wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie niededykowane do konkretnego sprzętu nie powinno być traktowane jako jeden składnik majątku podatnika, a zatem podlega odrębnej kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów.
Na zasadność powyższego wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidulanej z dnia 26 lutego 2013 r., sygn.: IPPB3/423-974/12-2/PK1 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn.: IPTPB1/415-161/11-5/MD.

 

Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *