Podział zysku za 2009 rok

W praktyce w mniejszych jednostkach to często księgowi zajmują się przygotowaniem tych posiedzeń.
W związku z tym pojawiają się pytania…..

Kiedy jest ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r?
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinno zostać dokonane najpóźniej 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w odniesieniu do sprawozdania finansowego za 2009 r.  najpóźniej 30 czerwca 2010 r. Ten sam organ dokonuje zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału osiągniętego zysku (pokrycia straty),
Dla przypomnienia organami uprawnionymi do podejmowania ww decyzji są:

  • w spółkach z o.o.  zwyczajne zgromadzenie wspólników,
  • w spółkach akcyjnych  zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy,
  • w spółkach cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych  wspólnicy,
  • w spółkach komandytowo-akcyjnych  walne zgromadzenie,
  • w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną  właściciel.

Czy zatwierdzenie sprawozdania i podział wyniku może być ujęty w jednej uchwale?
Niekoniecznie. Najczęściej są to dwie uchwały. Organ zatwierdzający podejmuje pisemne uchwały:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku (pokrycia straty).
Warto wskazać iż w przypadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej (nie jest tu zgromadzenie kolegialne ale jednoosobowe) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego dokonuje właściciel dokumentując to pisemnymi postanowieniami lub decyzjami.

Czasami zdarza się iż wspomniane wyżej zagadnienia rozstrzyga jedna uchwała (postanowienie lub decyzja).

Jak może wyglądać taka uchwała?

Podstawa prawna,
Art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *