Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem roku podatkowego

W tym terminie bowiem pracodawca sporządza roczną deklarację PIT-4R, stanowiącą podsumowanie łącznych kwot pobranych przez płatnika zaliczek z różnych tytułów (np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście). Płatnik wykazuje w niej także zaliczki na podatek, których pobór został ograniczony, jak również wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące roku.

Również do końca stycznia, pracodawca wypłacający świadczenia, od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, sporządza roczną deklarację PIT-8AR. W praktyce sytuacja taka występuje często w przypadku nierezydenta, któremu wypłaca się wynagrodzenie z tytułu działalności wykonywanej osobiście (np. umowa zlecenie).

Do końca lutego natomiast pracodawca zobowiązany jest sporządzić informację PIT-11, zawierającą dane o dochodach wypłaconym podatnikom oraz o pobranych zaliczkach na podatek. Informację taką sporządza się dla każdego z podatników indywidualnie, gdyż na ich podstawie podatnicy dokonują rocznego rozliczenia podatkowego. W PIT-11 informujemy o dochodach związanych m.in. ze stosunkiem pracy, działalnością wykonywaną osobiście oraz należnościami z tytułu praw autorskich. Dokument ten powinien zostać dostarczony zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli jednak do 10 stycznia pracownik złoży pracodawcy odpowiednie oświadczenie na formularzu PIT-12, pracodawca nie sporządza informacji PIT-11, gdyż zamiast niej, w terminie do końca lutego ma obowiązek samodzielnie rozliczyć pracownika przed urzędem skarbowym na deklaracji PIT-40.

W przypadku gdy w trakcie roku pracodawca dokonywał określonych płatności na rzecz nierezydenta (np. z tytułu umowy zlecenia), powinien sporządzić dla niego informację IFT-1R, którą powinien złożyć także do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca lutego.

Oprócz wymienionych powyżej obowiązków, należy pamiętać również o tym, iż w sytuacji wypłaty świadczeń będącymi przychodami z tzw. innych źródeł (np. odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku chorobowego), od których pracodawca nie ma obowiązku pobrania podatku, ustawa nakłada obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i przekazania jej pracownikowi, któremu wypłacono takie świadczenie, w terminie do końca lutego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *