Usługa cash-back a podatek dochodowy od osób fizycznych

W związku z tym, banki prześcigają się w proponowanych klientom rozwiązaniach. Jednym z najpopularniejszych w ostatnim czasie produktów, również ze względu na zainteresowanie organów podatkowych, jest usługa cash-back. Usługa polega na wypłacie klientom nagrody pieniężnej. W większości przypadków jest to nagroda za otworzenie rachunku bankowego, czy zakup karty kredytowej oraz dokonywanie przy ich użyciu transakcji. Za dokonywanie transakcji klient otrzymuje nagrodę pieniężną stanowiącą zazwyczaj procent dokonanych transakcji.
W takiej sytuacji pojawia się pytanie o konsekwencje podatkowe nagrody wypłaconej klientowi za skorzystanie z oferty konkretnego banku. Analizując tę kwestię należy odnieść do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wolna od podatku jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Na podstawie tego przepisu można by twierdzić, że jeżeli nagroda wypłacona klientowi przez bank nie przekroczy 760 zł to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Z takim stanowiskiem nie zgadzają się jednak organy podatkowe, które twierdzą, że kwoty wypłacane osobom fizycznym przez banki jako nagrody za skorzystanie z oferty banku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od wartości.
Organy podatkowe argumentując swoje stanowisko odnoszą się do pojęcia „sprzedaży” obowiązującego na gruncie prawa cywilnego oraz do zakresu czynności bankowych określonych w Prawie bankowym. Na tej podstawie, organy podatkowe twierdzą, że sprzedaż obejmuje jedynie przeniesienie własności rzeczy lub prawa na kupującego, natomiast zgodnie z Prawem bankowym bank jest uprawniony jedynie do świadczenia usług. W związku z tym, nagroda wypłacana klientom w ramach usługi cash-back nie jest związana ze sprzedażą, ale ze świadczeniem usług i nie może być uznana za związana ze sprzedaż premiową.
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentują raczej jednolite podejście do sposobu traktowania nagród wypłacanych w ramach usługi cash-back. Z takim stanowiskiem nie zgadzają się jednak sądy administracyjne, które rozpatrzyły już pierwsze skargi podatników na negatywne interpretacje przepisów podatkowych. Przykładem może być Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 stycznia 2013 r. (sygn. I SA/Wr 1416/12 – wyrok nieprawomocny), w którym skład orzekający uchylił negatywną interpretację wydaną przez organy podatkowe. WSA we Wrocławiu analizując sprawę zwrócił uwagę na fakt, że prawo podatkowe rozumie pojęcie sprzedaży szerzej niż prawo cywilne. Przykładem może być choćby definicja sprzedaży zawarta w ustawie o VAT, która obejmuje dostawę towarów, świadczenie usług, eksport oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Sąd zwrócił uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odwołuje się do definicji sprzedaży zawartej w ustawie o VAT, ale nie nakazuje też posługiwać się cywilnoprawnym rozumieniem tego pojęcia. W związku z tym, wyłączenie odpłatnego świadczenia usług z zakresu pojęcia „sprzedaż” użytego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje żadnego uzasadnienia. Zatem dla celów art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż należy rozumieć zarówno jako dostawę towarów, jak i świadczenie usług. Sąd wskazał również, że sprzedaż premiowa ma na celu przekazanie klientowi dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie. W przypadku banku, premia przyznawana jest w zamian za korzystanie z usług banku, przy czym wielkość nagrody zależy od wartości transakcji.
Przytoczony wyrok WSA we Wrocławiu jest nieprawomocny. Oznacza to, że kwestia traktowania nagród wypłacanych klientom banków w ramach usług cash-back zostanie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sądząc po argumentacji przedstawionej przez WSA we Wrocławiu, istnieją spore szanse na uzyskanie korzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia.
Niezależnie od stanowiska wojewódzkich sądów administracyjnych Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamiarem Ministra Finansów jest wprowadzenie takich zapisów, z których będzie jasno wynikać, że nagrody wypłacane osobom fizycznym za korzystanie z oferty banków podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *